PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben.

Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen:

  • onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;
  • GGL vervalt als factor voor bekostiging;
  • teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);
  • per kalenderjaar in plaats van per schooljaar.

De basisbekostiging bestaat straks uit een bedrag per leerling en een bedrag per school (steeds personele en materiële bekostiging in één bedrag).

Bijzonderheden

In het bedrag per leerling (alle sectoren) is € 17,11 opgenomen voor cultuureducatie. Deze middelen blijven specifiek inzichtelijk.

Daarnaast is in het bedrag per leerling ook een deel voor de aanpak van werkdruk bestemd:

  • BaO € 261,91
  • SBO € 392,87
  • (V)SO € 523,82

Per augustus 2023 is de Regeling professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders afgelopen en moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over de inzet van deze middelen. Vanwege het aflopen van deze regeling is het bedrag voor 2023 verlaagd naar € 55,59 per leerling. Zodra er nieuwe afspraken zijn gemaakt komen deze middelen weer toe aan de sector.

Overgangsbekostiging

Kalenderjaar 2023 is het eerste jaar waarin de vereenvoudiging van de bekostiging effect heeft. Om de overgang van het oude bekostigingssysteem naar het vereenvoudigde bekostigingssysteem zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er een overgangsregeling van kracht. Voor de eerste drie kalenderjaren na de invoering van de vereenvoudigde bekostiging (2023 t/m 2025) wordt de vereenvoudigde systematiek stapsgewijs ingevoerd (in 2023 voor 25% op basis van de vereenvoudigde systematiek, 75% op basis van de oude systematiek, in 2024 respectievelijk 50% en 50% en in 2025 respectievelijk 75% en 25%) en worden gedurende de drie overgangsjaren de herverdeeleffecten gemaximeerd tot respectievelijk (-)1%, (-)2% en (-)3%. Dit geeft schoolbesturen de kans om het financiële beleid geleidelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. De bedragen

voor de overgangsbekostiging worden in een separate regeling vastgesteld, namelijk de Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging WPO en WEC.

Aanpassing

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 zal nog aangepast worden i.v.m. de loonindexatie over 2023. De bekendmaking van de aangepaste regeling verwachten we najaar 2023.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden