Po en vo ondertekenen intentieverklaring Elektronisch Leerdossier

Op 23 november ondertekenden vertegenwoordigers van de VO-raad, de PO-raad in oprichting en de Stuurgroep Elektronisch Leerdossier (ELD) een intentieverklaring waarmee zij de doelstelling van het ELD en de randvoorwaarden voor het gebruik van het ELD in onderwijsinstellingen bekrachtigen.

Tijdens de werkconferentie, direct voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaring, gaven de MBO Raad en de HBO-raad aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over een aantal procesmatige en inhoudelijke vragen alvorens op een later – nog te bepalen – tijdstip een intentieverklaring te ondertekenen. Vooruitlopend daarop spraken alle aanwezige sectororganisaties (PO-raad in oprichting, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en HBO-raad) zich unaniem uit vóór het Elektronisch Leerdossier. ELD-voorzitter Lieneke Jongeling was heel tevreden met de uitgesproken steunbetuigingen. “Dat de raden vanmiddag met elkaar hebben afgesproken om het ELD in de hele onderwijsketen te gebruiken, is echt een doorbraak, een mijlpaal. De standaard ELD is de eerste standaard in het onderwijs die ketenbreed wordt gedragen.” Het Programma ELD (Elektronisch Leerdossier) – in 2004 gestart als het project ELDvo – ontwikkelt een landelijke standaard en de infrastructuur voor de digitale uitwisseling van gewaarborgde leergegevens. De overdracht van leergegevens tussen scholen kan hierdoor efficiënter en verantwoord verlopen. Ook wordt zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een doorlopende leerlijn in het onderwijs.

Platform
Op voorstel van voorzitter Jongeling zal een platform worden geformeerd, bestaande uit de voorzitters/directeuren van de onderwijsraden en de Stuurgroep ELD. Het platform moet zorgen voor een sterke verbinding tussen onderwijssectoren en Stuurgroep, en uiteindelijk leiden tot een breed gedragen besluitvorming over de verdere ontwikkeling, invoering en het beheer van de ELD-standaard.

Meer informatie
www.eldvo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.