Pilots Onderwijstijd VO geven scholen ruimte

Het ministerie van OCW is met de bonden en vakorganisaties, waaronder AVS, overeengekomen dat er via een pilot in het Voortgezet Onderwijs in het schooljaar 2024-2025 ruimte ontstaat om het onderwijs anders te organiseren. De bedoeling van de pilot is dat scholen ervaring kunnen opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die vrijkomt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd om het onderwijs met behoud van kwaliteit aantrekkelijker te maken. Deze pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Onderwijsakkoord en de Werkagenda.

In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel les en hebben leerlingen veel lestijd. De vraag is of het hoge aantal lessen en de nadruk op kwantiteit nodig is. Verlaging van de onderwijstijd, meer in overeenstemming met andere Europese landen, is, onder goede randvoorwaarden met behoud van kwaliteit, mogelijk. De pilots in het Voortgezet Onderwijs moeten uitwijzen hoe scholen op verantwoorde wijze de onderwijstijd kunnen terugbrengen.

Dit najaar wordt meer bekend over de uitwerking van de pilot: onder andere hoe de aanmelding plaatsvindt en welke voorbereiding voor scholen nodig is. In het schooljaar 2024/2025 start vervolgens de pilot in de deelnemende scholen. Zodra meer bekend is over de pilot, communiceren we hierover.

Na de zomer praat AVS, samen met de andere sociale partners, met het ministerie van OCW door over hoe om te gaan met onderwijstijd in het primair onderwijs. Op dit moment is er wel al een pilot voor de G5 om een voorlopig antwoord te geven op het nijpende lerarentekort.