Pilot met vroeg vreemdetalenonderwijs

Dertig basisscholen krijgen gedurende drie jaar (januari 2010-december 2012) de mogelijkheid om te experimenteren met Engels, Frans of Duits als instructietaal voor ongeveer 15 procent van de onderwijstijd in alle groepen.

De Onderwijsraad heeft in juni 2008 een advies uitgebracht over het verbeteren van het vreemdetalenonderwijs in Nederland. In dit advies wordt een wetswijziging voorgesteld waardoor basisscholen Engels, Duits of Frans als voertaal mogen gebruiken in maximaal 15 procent van de onderwijstijd. Om te onderzoeken of een dergelijke verandering gewenst en gerechtvaardigd is, wordt het pilotproject ´15 procent vroeg vreemdetalenonderwijs´ (vvto) gestart.

Deelname aan het pilotproject is mogelijk op basis van de Experimentenwet onderwijs. Scholen die meedoen kunnen voor de duur van het project onderwijs geven dat buiten de kaders van de afzonderlijke onderwijswetten valt. Na afloop van de pilot zal aan de hand van een gedetailleerd verslag worden bekeken of een wetswijziging op het punt van lesgeven in een vreemde taal gerechtvaardigd is.

Het Europees Platform zal het experiment begeleiden. Aanvragen moeten vóór 30 oktober 2009 worden ingediend bij het ministerie van OCW. Hierbij gelden een aantal selectiecriteria. Meer informatie en een aanvraagformulier staan op www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?2335

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.