Pilot 10-14 onderwijs staat open voor nieuwe aanmeldingen

Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14 onderwijs’. “Scholen kunnen met 10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen voor 10-14 onderwijs zijn een innovatieve samenwerkingsvorm tussen scholen voor primair en scholen voor voortgezet onderwijs. 10-14 scholen willen leerlingen een betere aansluiting en een geleidelijke overgang bieden door de talenten van leerlingen te stimuleren en meer maatwerk te geven. Kinderen die daaraan toe zijn, kunnen bijvoorbeeld vo-vakken al in groep 7 en 8 volgen of kunnen achterstanden op lezen en rekenen in de eerste twee klassen van het vo wegwerken.

In schooljaar 2017/2018 was een pilot gestart met zes 10-14 scholen. Deelnemende scholen moeten minimaal een basisarrangement hebben, elk bestuur heeft een informatieplicht jegens de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en de scholen nemen verplicht deel aan het monitoringsonderzoek dat Oberon voor OCW uitvoert.
Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot en deelnemen aan het onderzoek van Oberon. Uiterlijk 1 juli wordt beslist welke scholen in het komende schooljaar mogen deelnemen. In het najaar van 2018 informeert Slob de Kamer verder over de uitbreiding van de pilot. Rond die tijd komt ook de eerste rapportage van Oberon beschikbaar. Slob benadrukt in zijn brief dat scholen die willen starten “van tevoren goed hebben nagedacht over het waarom en waartoe, over de wijze waarop ze het concept willen implementeren in de school en hoe ze de medewerkers daar gedegen op willen voorbereiden.” Volgens de minister komt er veel kijken bij een goed onderbouwd plan.

Onderzoek Oberon
Het onderzoek van Oberon gaat over de succesfactoren en belemmerende factoren van de pilot: hoe gaan de scholen om met de veranderingen? En wat is de tevredenheid van leerlingen, leraren en schoolleiding? Het onderzoek richt zich ook op de effecten, zoals tussentijdse doorstroom, de score op de eindtoets po, het schooladvies dat leerlingen bij 12 jaar krijgen, het advies bij 14 jaar en de onderwijspositie van deze leerlingen in het derde leerjaar voortgezet onderwijs. In 2020 verschijnt het eindrapport.
 
Scholen die interesse hebben in te stromen in de tweede lichting van de pilot kunnen hierover tot 1 juni aanstaande contact opnemen met h.c.ouwens@minocw.nl. Een regiegroep beoordeelt de aanvragen en neemt hier uiterlijk 1 juli een besluit over.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.