Schoolbesturen in een samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel mogelijk te beperken. Dit is overeengekomen bij de voorbereiding van de wet Passend onderwijs. Hierover is veel onduidelijkheid en bestaan grote regionale verschillen. Wat houdt de afspraak concreet in?

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband schrijven in het ondersteuningsplan hoe personeelsleden in het nieuwe samenwerkingsverband zo veel mogelijk geplaatst kunnen worden in een functie waarin hun expertise ingezet kan worden op een vergelijkbaar niveau. Over de personele gevolgen vindt vervolgens Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats tussen het samenwerkingsverband, de betrokken schoolbesturen en de vakorganisaties (tripartiete). Voor het vaststellen van overeenstemming in dit overleg gelden de vigerende regels van het overlegbesluit, dan wel het overlegprotocol van de betreffende sector. Om hier nadere invulling aan te geven is een gefaseerde systematiek per schooljaar uitgewerkt (afspraak tripartiete overleg personele gevolgen). De looptijd van de overeenkomst duurt tot 31 juli 2017.

Opting out
Tot 1 augustus 2014 bestond de mogelijkheid om van – de in het tripartiete akkoord genoemde mogelijkheid – opting out gebruik te maken. Opting out ligt vast in overgangsartikel XI van het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit artikel regelt dat de middelen voor ambulante begeleiding in het eerste jaar na het vervallen van de leerlinggebonden financiering (2014/2015) toegekend blijven worden aan de schoolbesturen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, tenzij het samenwerkingsverband met de betrokken (v)so-besturen andere afspraken heeft gemaakt over de opvang van de personele gevolgen bij de overgang van de middelen voor ambulante begeleiding. In hetzelfde artikel is bepaald dat bij een ministeriële regeling nadere voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot opting out. Als ambulante begeleiders in dienst zijn van de regionale expertisecentra (REC’s), zullen daarmee afspraken gemaakt moeten worden (of met de opvolgend rechtspersoon die werkgever is van het personeel). Om gebruik te maken van de mogelijkheden die in het tripartiete akkoord beschreven staan, had in veel gevallen DGO met de vakbonden gevoerd moeten worden. Zeker waar het gaat over het afvloeien of veranderen van de rechtspositie van personeelsleden. Omdat de mogelijkheden en termijnen die genoemd zijn in dit akkoord inmiddels in veel gevallen niet meer toepasbaar zijn, kan dit knelpunten opleveren voor werkgevers (schoolbesturen) of samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor deze medewerkers.

Tijdig inzicht
Het ondersteuningsplan dat met instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR) tot stand is gekomen, geeft als het goed is weer hoe schoolbesturen omgaan met de zorg en het personeel in het samenwerkingsverband. Personele gevolgen zouden dus ook moeten volgen uit het ondersteuningsplan. Maar in de praktijk ontbreekt de personele inzet vaak of is slechts de personele inzet tot en met 2016 beschreven. In het huidige schooljaar wordt meestal nog aangesloten bij de praktijk zoals deze was onder het regime van het ‘oude samenwerkingsverband’ en wordt 2014/2015 als overgangsjaar betiteld. Dit gebeurt niet in de laatste plaats omdat de personele inzet voor de langere termijn en daarmee ook de personele gevolgen nog niet inzichtelijk zijn.
Het niet (tijdig) inzichtelijk hebben van de personele gevolgen heeft consequenties. In het kader van werkgelegenheidsbeleid en de instroomtoets van het Participatiefonds is tijdig overleg met de vakbonden noodzakelijk. Ontslag in het kader van Passend onderwijs dient in algemene zin eerst voorafgegaan te zijn door de werking van een sociaal plan (af te spreken met de vakbonden). Afspraken daarover moeten vóór 1 augustus 2015 gemaakt zijn. Dit betekent dat een ontslag door het ontbreken van afspraken in het kader van het tripartiete akkoord pas per 1 augustus 2017 kan plaatsvinden. Uiteraard dienen er dan conform het tripartiete akkoord afspraken gemaakt te worden vóór 1 augustus 2015. Dat houdt in dat overleggen over een eventueel sociaal plan medio maart 2015 moeten starten. Dan moeten de personele gevolgen geheel in kaart gebracht zijn. Deze personele gevolgen moeten goedgekeurd worden door de OPR, maar zullen voor mei 2015 ook geaccordeerd moeten zijn door de PGMR in de formatieplannen van de onder het samenwerkingsverband ressorterende schoolbesturen.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws