Personeelsbeleid: Functiedifferentiatie, Functiehuis en Functiewaardering

Sinds 1 augustus 2010 zijn scholen aan de slag met invoering van hogere lerarenfuncties (functiemix). In 2014 dienen 40% LB en 2% LC functies gerealiseerd te zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het verhogen en behouden van kwaliteit (zie Actieplan Leerkracht). Het plan is gericht op de deskundige leerkracht voor de klas en in zijn/haar betekenis in de school.
De invoering van de functiemix biedt kansen om nog meer met de kinderen te bereiken en leraren op een hoger niveau te laten presteren. Dit dient vervolgens zichtbaar te worden in:  de leerresultaten, het gedrag en het welbevinden van kinderen.

Met de te behalen resultaten door de school voor ogen is een gedegen opgebouwd functiehuis van groot belang. De resultaatverwachting is daarmee ook richtinggevend bij de invulling van de functies. Het functiehuis vormt een middel om de taken en de activiteiten te ordenen in functies om de afgesproken resultaten te realiseren. Daarmee vormt het functiehuis/functiedifferentiatie een belangrijk onderdeel van het integraal personeelsbeleid. Het is het instrument waarmee zichtbaar wordt hoe de functies zich verhouden tot elkaar en hoe de relatie van samenwerking geregeld zijn. Een consistent functiehuis dat de personele organisatie regelt van het primaire proces geeft duidelijkheid en richting aan samenhang en samenwerking.

Ook het opzetten van een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur kan aanleiding zijn tot een herziening van het functiehuis.
Gecertificeerde functiewaarderingsspecialist

AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register. Hij kan u adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van een functiehuis.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.