Personeel dat in deeltijd werkt en passende formatie (juni 2010)

Het basisonderwijs heeft te maken met veel personeel dat in deeltijd werkt, waardoor veel directeuren aan het eind van het schooljaar moeten puzzelen om de formatie voor het volgende jaar weer passend te maken. Wie is verantwoordelijk voor de koppeling van een leerkracht aan een groep; wie bepaalt de werkdagen voor parttimers en hebben ouders invloed op de groepssamenstelling?

Tekst Jos Kooij

Uiteindelijk beslist de directeur welke leerkracht gekoppeld wordt aan een groep of klas. Natuurlijk is overleg tussen de directeur van de school en de desbetreffende leerkracht van belang, maar de MR en ouders hebben daar geen invloed op. Wel heeft het personeelsdeel van de MR instemming bij vaststelling van de taakverdeling, maar dat geldt voor het totale personeel en gaat niet over het individuele personeelslid.

Wederom na overleg beslist de directeur welke parttimers op welke dagen werken, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden. De directeur maakt in het belang van de organisatie afspraken over de inzet van het personeel. Dat betekent ook dat de directeur na overleg een besluit neemt over in te vullen BAPO-rechten en eventuele compensatie van te veel gewerkte uren. Directeuren moeten zich vaak in allerlei bochten wringen om de bezetting van de groepen op vrijdag rond te krijgen, maar BAPO is niet per definitie gebonden aan de vrijdag en de compensatie (voorheen adv) ook niet.

Vraag van de maand II
Is een schoolbestuur verplicht de kosten voor registratie als registerdirecteur (rdo) te vergoeden?

In de CAO-PO is in artikel 7.11 onder andere bepaald dat de werkgever de kosten die zijn verbonden aan registratie van registerdirecteuren (rdo´s) vergoedt.

Toch zijn er bestuurders die weigeren de registratiekosten te vergoeden en in sommige gevallen zelfs verlangen dat de directeur aantoont dat hij of zij nog aan de normen van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) voldoet.

Op grond van het bepaalde in artikel 7.11 en de voorwaarden die de NSA stelt voor registratie, zoals de jaarlijkse verantwoording, is duidelijk dat een bestuurder die weigert te betalen en/of een bewijs te leveren van het voldoen aan de registratievoorwaarden, handelt in strijd met de CAO-PO.

De tekst van het CAO-artikel luidt:

1. De werkgever vergoedt de kosten die verbonden zijn aan de registratie van directeuren, die feitelijk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken op school en daar de feitelijke organisatorische leiding hebben.

2. Over de faciliteiten voor de met de registratie samenhangende scholingsactiviteiten wordt door de werkgever, conform artikel 9.2, tweede lid en artikel 9.7, eerste lid, een regeling vastgesteld in overleg met de P(G)MR. Een werkgever kan er met inachtneming van artikel 6.19 voor kiezen om beloningsbeleid te formuleren.

3.Onderdeel van dit beloningsbeleid kan zijn dat de werkgever een toelage of bonus verstrekt aan een werknemer, waarbij op grond van een beoordeling wordt vastgesteld dat hij/zij zich heeft ingezet voor verder professionalisering. Het voldoen aan de registratie-eisen voor registerdirecteuren geldt als één van de bewijzen van verder professionalisering en geeft in dat geval recht op een toelage of bonus.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.