Met ingang van 1 augustus jl is een lichtere en snellere fusietoets mogelijk voor scholen die kampen met leerlingendaling. Een dergelijke procedure kan binnen vier weken afgerond zijn. Met deze aanpassing komt het lokale besluitvormingsproces en de menselijke maat centraal te staan.

Uit de evaluatie van de fusietoets in 2015 kwam naar voren dat de fusietoets scholen en besturen afschrikt om proactief beleid te voeren met het oog op leerlingendaling. De fusietoets had niet het beoogde effect waar het veld om vroeg. Met de aanpassing zijn belangrijke bezwaren van het veld weggenomen: de toetsprocedure is eenvoudiger; het lokale besluitvormingsproces, het draagvlak en de menselijke maat staan centraal in de toetsprocedure. Bovendien leiden de aanpassingen ertoe dat noodzakelijke samenwerking beter tot stand komt.

De zware inhoudelijke fusietoets blijft bestaan voor risicovolle fusies en voor scholen die boven bepaalde kwantitatieve grenzen uitkomen wat betreft omvang (aantal leerlingen en marktpositie). Voor de kleinere fusies wordt geen advies ingewonnen bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO), maar wordt aan de hand van de fusie-effectrapportage (FER) beoordeeld of het proces zorgvuldig is doorlopen en of de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. Voor de zware fusietoets geldt een wettelijke termijn van 13 weken, de lichte fusietoets kan binnen 4 weken worden uitgevoerd. Het streven is om bij de inhoudelijke toets nu binnen 10 weken tot een besluit te komen, hoewel wettelijk gezien een termijn van 13 weken geldt.

Voorwaarden lichte toets

  • Een scholenfusie komt in aanmerking voor de lichte toets wanneer sprake is van:

– 1 schoolsoort en maximaal 1000 leerlingen;
– 2 schoolsoorten en maximaal 2000 leerlingen;
– 3 of meer schoolsoorten en maximaal 3000 leerlingen.

  • Bij een leerlingendaling van 15 procent of meer in een tijdvak van 5 jaar en hooguit 5000 leerlingen (besturenfusie).
  • Wanneer binnen 10 maanden de bekostiging eindigt/opheffing volgt.
  • Bij een bestuurlijke fusie waarbij het marktaandeel lager is dan 50 procent en minder dan 10 scholen betrokken zijn.
  • Bij een bestuurlijke fusie waarbij een √©√©npitter-bestuur betrokken is, of waarbij sprake is van een geringe marktverschuiving van maximaal 5 procent (eens in de 5 jaar).

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim