Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen de overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales. Eén van de centrales die akkoord is gegaan is de Ambtenarencentrale (AC), waarbij de AVS is aangesloten. De overeenkomst is gesloten zonder de FNV.

Het akkoord dat met minister Asscher is gesloten omvat onder andere een loonsverhoging van 5,05 procent en eenmalig een bedrag van 500 euro. Ook de PO-Raad is akkoord gegaan met het loonakkoord.

De implementatie van het besluit moet nog nader uitgewerkt worden in de CAO PO. Op korte termijn zal het cao-overleg hervat worden, waarbij het loonakkoord op de agenda staat.

Op 1 mei 2015 is in de gezamenlijke brief van de PO-Raad en de vakbonden bekendgemaakt dat de sociale partners hebben afgesproken dat de vrijval van de pensioenpremie voor 2015 wordt ingezet voor een eenmalige verhoging van de nominale uitkering op de dag van de leraar met 328 euro naar 528 euro (naar rato van de arbeidstijd).

In het akkoord is ook overeengekomen dat de ABP-pensioenen voortaan worden geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling in plaats van de loonontwikkeling. De effecten hiervan in de toekomst zijn nog ongewis. Eén ding is wel zeker: in het verleden opgebouwd pensioen verandert niet door de nieuwe afspraken. Wel wordt er in de toekomst anders geïndexeerd.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey