94 procent van de scholen is goed gestart na de schoolvakantie, 30 procent noemt het zelfs uitstekend. Dat blijkt uit een uitvraag van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schooldirecteuren. Slechts 6 procent vond de start niet zo goed of zelfs slecht. Wel zijn er op een meerderheid van de scholen zorgen over het personeelstekort, uitval en de coronamaatregelen.

Op een derde van de scholen ontbreken in de eerste weken leerlingen, veelal vanwege (angst voor) een coronabesmetting in het gezin. Bij een besmetting van een leerling zelf moeten scholen nog altijd de hele klas in thuisquarantaine sturen, dat zorgt voor redelijk wat uitval en onrust. “Veel schoolleiders geven aan dat ze als onderwijsprofessionals de leerlingen liefst zoveel mogelijk op school lesgeven, omdat dit hun ontwikkeling ten goede komt. Of dat veilig kan is een vraag voor de virologen, maar als het OMT en kabinet besluit dat niet de hele klas meer naar huis moet, dan zullen wij daar blij mee zijn”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Lerarentekort

De aanwezigheid van het aantal leraren op school ligt met 82 procent beduidend hoger. Slechts in een derde van de gevallen zijn leraren afwezig vanwege corona. Veel vaker hing de afwezigheid samen met langdurige ziekte of burn-outs. Dat zorgt steeds vaker voor problemen, omdat ook de reguliere formatie op veel scholen niet kan worden ingevuld. Ondanks de vele inspanningen van schoolleiders is op slechts 77 procent van de scholen de reguliere formatie ingevuld. Van Haren: “Gemiddeld is er een gat van 24 uur per week per school. Op 5 procent van de scholen is de vacatureruimte echter groter dan 40 uur per week met soms zelfs uitschieters naar 160 uur per week. Dit raakt direct aan het structurele vraagstuk van de tekorten aan leraren en schoolleiders, waardoor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs onder druk staat.”

Volgens 76 procent van de schoolleiders was hun team van leraren en onderwijsondersteuners voldoende uitgerust en vol energie. Van de schoolleiders zelf voelde 72 procent zich voldoende uitgerust. “De AVS is van mening dat we hier alert op moeten zijn om dreigende uitval te voorkomen. Het beperken van de werkdruk en aandacht voor het welbevinden moet een speerpunt blijven in het personeelsbeleid. Juist ook daar ligt een cruciale rol voor de schoolleiders, maar mede door het steeds grotere schoolleiderstekort zorgt dat op sommige scholen voor problemen. Veel schoolleiders hadden zelfs in de vakantie diverse taken rond het invullen van de formatie en inzetten van de middelen rond het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Dan is het niet overal gelukt om goed uit te rusten”, aldus Van Haren.

Ook uitdaging voor het Nationaal Programma Onderwijs na corona

Het leraren- en schoolleiderstekort zorgt ook voor uitdagingen als het gaat om de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Waar 57 procent van de schoolleiders de geplande formatie vanuit deze middelen in de eerste schoolweek heeft ingevuld, is dit bij 41 procent nog niet rond. Wel heeft ruim 80 procent van de scholen het plan voor de inzet van de middelen klaar. De meeste scholen zetten het geld in voor instructies in kleine groepen, individuele instructies of klassenverkleining. Beheersgericht leren, voor- en vroegschoolse interventies en zomerscholen zijn van alle interventies het minst populair.

Zomerscholen

Op bijna 13 procent van de scholen waren er leerlingen die gebruik hebben gemaakt van zomerscholen. Deze waren veelal ingestoken op het welbevinden van de kinderen, taalvaardigheden en andere kernvakken. Per zomerschool namen gemiddeld 15 leerlingen deel.

MR

Op 99 procent van de scholen is de Medezeggenschapsraad van de school betrokken bij het Nationaal Plan Onderwijs na Corona. Op 90 procent van de scholen heeft de MR inmiddels ook ingestemd met het plan en de besteding van de budgetten. De AVS is blij dat de medezeggenschap, met name gezien de enorme tijdsdruk rond de plannen, zo goed betrokken is.

Ventilatie

Op 61 procent van de scholen is de ventilatie inmiddels op orde, 39 procent van de schoolleiders noemt het niveau nog altijd onvoldoende. Dat is zorgelijk, want een goed binnenklimaat heeft invloed op gezondheid en leerprestaties, nog los van de risico’s van coronabesmettingen. Veelal zitten de scholen in oude gebouwen of is er vertraging op bestuurs- of gemeentelijk niveau.

Grote uitdagingen

Bijna tweederde van de scholen noemt de aanwezigheid van leraren en leerlingen als de grootste uitdaging bij het op orde krijgen van fysiek onderwijs. Ook het houden van de algemene richtlijnen en de 1,5 meter afstand regelingen tussen volwassenen blijkt voor bijna de helft van de scholen een uitdaging. “Schoolleiders vragen het kabinet vooral om duidelijkheid en eenduidigheid. Het openhouden van de scholen moet prioriteit blijven. Schoolleiders geven aan zo snel mogelijk te willen versoepelen door 1,5 meter los te laten en bij besmetting niet per definitie de hele klas naar huis te sturen”, aldus Van Haren.

Gerelateerd nieuws