Peiling: CAO levert nog niet overal gewenste effect op

Op 1 november moest het functiegebouw geactualiseerd zijn. Direct na die datum is schoolleiders via de AVS middels een vragenlijst gevraagd naar de uitvoering van de CAO-PO 2019-2020 aangaande de nieuwe functiebeschrijving en – waarderingen. Hieruit blijkt dat het op veel plekken goed gaat, vooral DB-directeuren zijn er op vooruitgegaan. Er zijn ook punten waarop teleurstelling is, zowel op proces als resultaat.

In december 2019 sloot de AVS samen met de andere bonden, na meer dan een jaar onderhandelen, met de PO-raad het CAO-akkoord dat heeft geleid tot de CAO-PO 2019-2020. Het resultaat is voorgelegd aan de leden waarna bijna 90 procent van de respondenten heeft ingestemd met de uitkomsten. De AVS staat nog steeds achter dit akkoord, maar ziet tot teleurstelling ook dat dit op verschillende plaatsen voor schoolleiders minder positief uitpakt dan werd beoogd. Schoolleiders zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de school en daar hoort een passend salaris bij.

Wat was er afgesproken?

Op 1 januari is eerst de 4,5% loonruimte toegepast. Vervolgens zou aanvankelijk uiterlijk per 1 augustus de nieuwe functiebeschrijving en – waardering klaar moeten zijn, waarop dan de nieuwe salarisschalen van toepassing zouden zijn, waar mogelijk met terugwerkende kracht tot 1-1-2020. Uiteraard dan gevolgd door een tredeverhoging per 1 augustus als u nog niet op de maximumtrede zou zitten.

1 november 2020 was de, wegens corona doorgeschoven, einddatum waarop het proces om het functiegebouw te actualiseren uiterlijk afgerond had moeten zijn, met terugwerkende kracht naar 1 augustus. In deze variant wordt dan de eventuele extra trede gemist.

Inventarisatie en uitkomst vragenlijst

Het eerste wat opvalt in de resultaten van de uitvraag is dat 45% van de (adjunct-)directeuren (nog) geen gesprek heeft gehad met zijn werkgever over de functieomschrijving en -inschaling. Dit is niet in lijn met de cao-afspraken en is voor de AVS onwenselijk. Het verklaart mogelijk ook waarom 24% van de (adjunct-)directeuren zich niet herkent in de nieuwe functiebeschrijving. Wij roepen (adjunct-)directeuren en bestuurders op dit gesprek zo snel mogelijk te voeren.

Van de (adjunct-)directeuren die wel een gesprek hebben gehad, was dat bij 49% vóór de oorspronkelijke datum van 1 augustus. De overige gesprekken vonden plaats voor 1 november. Veel (adjunct-)directeuren ontvingen een mail in de mededelende sfeer over hun nieuwe functiebeschrijving en -inschaling. Deze groep roepen wij met klem op om alsnog het gesprek aan te gaan. Waar nodig kunt u hierbij hulp van de AVS vragen.

Daar waar de nieuwe inschaling is toegepast blijkt dat 53% in D12 is gekomen, waar 51% voorheen in DB zat. Waar 5,1% de DA-schaal had, is dat nu 6,8% in D11. Waar 33,3% in een DC schaal zat, zien wij slechts 16,8% terug in D13. Wij krijgen daarbij diverse klachten van DC(+) directeuren dat hun functie nu alvast op de D12 beschreven en gewaardeerd wordt, wat voor henzelf vanwege de salarisgarantie geen gevolgen heeft, maar voor hun opvolgers wel. Velen ervaren dit als een onderwaardering ofwel devaluatie van het werk dat zij doen. In veel gevallen wordt hier het begrip regio gebruikt om geen D13 toe te kennen, terwijl hiervoor diverse andere criteria eveneens relevant zijn, zoals de functie-inhoud, complexiteit, zwaarte van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zie hiervoor de website van de AVS.

Bij adjunct-directeuren is er een verandering van ‘35% AB, 48% AC en 14% AD’ naar ‘4% A10, 46% A11, 42% A12 en 8% A13’. Wij ontvangen signalen van onvrede dat de adjunct-schalen in een aantal gevallen op een gelijk waarderingsniveau als de L-schalen zijn gekomen.

Functiebeschrijvingen

Na de gesprekken heeft 63% de voorbeeldfuncties uit de CAO PO gebruikt en heeft men in 25% van de gevallen eigen functies laten beschrijven. Daarbij herkent 77% zich goed in de functiebeschrijvingen.

Het is belangrijk dat de juiste functiebeschrijvingen, met passende functiewaarderingen in het individuele gesprek tussen schoolleider en bestuurder tot stand komen. Daar gaat het nog niet altijd goed. Wij hebben dit nadrukkelijk als klacht bij de PO-Raad neergelegd. Wij signaleren daarnaast dat nog op veel plekken een schoolleider nog geen deel uitmaakt van de GMR en ook niet betrokken wordt bij de actualisering van het functiegebouw. Dat is geen goede zaak, omdat de PGMR instemmingsrecht heeft over het functiehuis van álle personeelsleden. In een goede personeelsvertegenwoordiging horen alle functies zich vertegenwoordigd te weten. Juist hierdoor worden keuzes gemaakt waar op meerdere plekken schooldirecteuren zich op dit moment niet meer in herkennen.

Het vak van schoolleiders heeft de laatste jaren flink meer verantwoordelijkheden gekregen, maar het salaris loopt daarbij niet altijd in de pas. Schoolleiders spelen een cruciale rol en dat moet op de juiste wijze gewaardeerd en beloond worden. Daarom wordt gewerkt aan de ‘toekomstagenda schoolleiders’ en wordt komende donderdag samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een actieplan overhandigt aan minister Slob voor de aanpak van het schoolleiderstekort. Ook wordt er op dit moment een onderzoek gedaan naar de salarissen in de verschillende onderwijssectoren.

Wat doet de AVS voor u als lid?

Als u zich niet herkent in de functiebeschrijving of niet tevreden bent met de functiewaardering of het salarisbedrag, staat de AVS leden bij vanuit de helpdesk of juridische afdeling. Hierbij mag u verwachten dat de AVS zich samen met u buigt over de te zetten stappen. U kunt de helpdesk op alle werkdagen bereiken van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op maandagochtend en vrijdagmiddag) via 030 236 1010 of helpdesk@avs.nl.

Hiernaast is er de komende week (tot en met maandag 23 november) elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur een spreekuur met de AVS-voorzitter. Wij nodigen alle leden die willen meepraten daar van harte voor uit. Het is nodig dat de kracht in de sector wordt gebundeld om de inzet van arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders meer kracht te geven.

Bezwaarprocedures

Op 24 november om 16.00 uur organiseert de AVS een webinar met juristen waarin advies, tips en handreikingen worden gegeven hoe leden een bezwaarprocedure kunnen starten. Hiervoor kunt u zich inschrijven. Dit webinar biedt de AVS gezien de uitkomsten van de raadpleging ook aan voor niet-leden.

Tijdelijke cao

Deze maand werd er een tijdelijk cao-akkoord gesloten tot 31-12-2020 met o.a. een eenmalige toelage van 0,7% over het jaarsalaris. De AVS heeft hierbij gepleit voor het meteen structureel maken van deze loonruimte, maar hiervoor kwamen de handen op korte termijn niet op elkaar. Via een achterbanraadpleging vroeg de AVS de leden om hun stem. Een ruime meerderheid van 92% stemde hiermee in.

Nieuwe cao

De AVS zet zich (adjunct-)directeuren in om bij de nieuwe cao-onderhandelingen resultaat voor schoolleiders te realiseren. Daar is support van alle schoolleiders hard nodig. De komende maanden gaat de AVS samen met zoveel mogelijk schoolleiders in gesprek de inzet van de komende onderhandelingen. De AVS heeft zich al veelvuldig uitgelaten over hoe cruciaal de schoolleiders zijn voor de kwaliteit van onderwijs.

Het belang van de schoolleider is zeer groot en bij de stevige eindverantwoordelijkheden van (adjunct-)directeuren past een significant salarisverschil met leraren. Aantrekken en behoud van goede schoolleiders maakt een goede arbeidsmarktpositie noodzakelijk. Ook is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning is ook voor schoolleiders, om de werkdruk binnen de perken te kunnen houden.

Webinar

De AVS wil zich keihard inzetten voor een goed resultaat voor schoolleiders, maar heeft ook te maken met de uitdaging van een kabinet en een werkgeversorganisatie die de hand soms stevig op de knip houden en andere bonden die met name leraren vertegenwoordigen. Om een goede inzet voor de onderhandelingen in 2021 te bepalen vraagt de AVS op diverse manieren input van leden. De gesprekken met de ledenraad, de commissie arbeidsvoorwaarden, de mailgroep, een ledenpeiling heeft al veel informatie opgeleverd. Om nog meer ideeën te verzamelen organiseert de AVS op woensdag 2 december en maandag 14 december twee digitale ontmoetingen met cao-onderhandelaars om samen na te denken over een nog betere cao voor schoolleiders. U kunt zich hier inschrijven.

Link