Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380 leden aan meededen.

Op de vraag ‘Wat gaat goed/bent u trots op?’ zijn de ondervraagde schoolleiders veelal lovend over hun team. Ze zijn trots op hun inzet, passie, flexibiliteit, betrokkenheid en professionaliteit. Ook geeft een aantal respondenten aan dat ze steeds beter in staat is leerlingen met specifieke behoeften te begeleiden en dit ook steeds beter in kaart heeft. Een schoolleider prijst bovendien de manier waarop de school de werkdrukmiddelen inzet, “zodat het direct voor de leerkracht in de klas merkbaar is”. Verder zijn er positieve antwoorden over de samenwerking met ouders, samenwerkingsverband en zorgketen. Deze opgewekte geluiden worden echter overschaduwd door de reacties op de andere vraag van de peiling: ‘Waar heeft u als schoolleider nog last van?’

Bureaucratie
Het antwoord dat het meest gegeven wordt op deze vraag is: bureaucratie en administratieve rompslomp. Het kost sommige directeuren veel moeite om via de gemeente zorgbudgetten te krijgen of het is een zoektocht om via het samenwerkingsverband ambulant begeleiders, hulpverleners of andere deskundigen in te schakelen.
In de Tweede Kamer is ook aandacht voor de bureaucratie bij samenwerkingsverbanden. De minister zegt toe daar goed naar te willen kijken. Voor de wens om te komen tot één vorm van basisondersteuning voor alle scholen voelt de minister niets. De samenwerkingsverbanden bepalen zelf met de scholen in de regio hoe daar vorm en inhoud aan te geven. De AVS steunt hierin de minister. Verder wil de politiek meer kijken vanuit good practices: samenwerkingsverbanden die goed werken, kunnen een voorbeeld zijn voor anderen. 
Andere negatieve geluiden gaan over de werkdruk (voor schoolleiders en leerkrachten), veeleisende ouders, thuiszittersproblematiek, vervangingsproblematiek, personeelsgebrek (tekort aan handen in de klas), te weinig financien, te grote klassen, huisvestingsproblematiek, handelingsverlegenheid van leerkrachten en de negatieve beeldvorming in de media. Verder hebben schoolleiders bijvoorbeeld last van “(te) lage Citoscores door Passend onderwijs” of “collega-directeuren die selecteren aan de poort”. Een andere respondent: “Dat de school als plaats wordt gezien waar alles maar opgelost moet worden”. Volgens een ander is “de grens van kunnen bereikt”.

Werkdruk en ouders
Schoolleiders luiden de noodklok wat betreft hun werkdruk en die van hun team. Directeuren moeten taken van leerkrachten overnemen, omdat zij meer tijd kwijt zijn aan het begeleiden van leerlingen. Ook noemen ze de zware taakbelasting van leerkrachten die er soms “aan onderdoor gaan”. Een directeur vindt het aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft te groot (25 procent op zijn school). “Deze zorgkinderen gaan ten koste van de aandacht voor andere kinderen in groepen van meer dan 25 leerlingen.”
Veel directeuren wijzen op de “torenhoge verwachtingen” van ouders en lastige gesprekken met ouders “die niet mee willen werken in het aanbieden van een goede oplossing”. Een respondent licht toe: “Het kost ons heel veel tijd en energie om de samenwerking met deze ouders te zoeken of ze ervan te overtuigen dat we zonder goede samenwerking handelingsverlegen worden”.

Beeldvorming en bemoeienis
Een aantal respondenten noemt de negatieve publiciteit waardoor ouders bijvoorbeeld (nog) kritischer naar het onderwijs van hun kind(eren) gaan kijken. Het kost veel tijd om hun vertrouwen te behouden. Ook vinden schoolleiders dat de politiek zich te veel bemoeit met de inhoud in plaats van te zorgen voor kaders en facilitering.

Gerelateerd nieuws