De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen positie.

De jaaragenda van de commissie onderwijs van de AVS wordt nadrukkelijk gekoppeld aan de agenda van AVS-voorzitter Petra van Haren en de rest van het bestuur. Samen met de adviseurs zijn zij degenen die de AVS in het land vertegenwoordigen. Ze zijn gebaat bij snelle en correcte informatie vanuit het veld. De commissie onderwijs vormt daarin een belangrijke bron.

Rapport Dijsselbloem
De commissie onderwijs heeft het advies van de Onderwijsraad over het rapport van de commissie Dijsselbloem (2008) bekeken. Dijsselbloem heeft een positieve invloed gehad op professioneel werken binnen het onderwijs. Dat is meer doelgericht en zakelijker. De academische pabo is een mooi voorbeeld. Een van de belangrijkste doelen van Dijsselbloem, meer vertrouwen in het onderwijs, is echter niet waargemaakt. De focus heeft te veel gelegen op de opbrengsten binnen rekenen en taal en de rol van Cito is daardoor te groot geworden. Zorgelijk vindt de commissie onderwijs het feit dat er weinig of geen bekendheid is in het veld over de mogelijkheden die het Regieorgaan Onderwijsonderzoek biedt. Het geld voor onderwijsinnovatie wordt nauwelijks aangesproken.

Onderwijs van de toekomst
De notitie ‘Eigentijds curriculum’ van de Onderwijsraad is eveneens door de commissie onderwijs bekeken. Schoolleiders herkennen het beeld. Veranderingen in de maatschappij vragen om een voortdurende herbezinning op de positie en inhoud van het onderwijs. Een professionele dialoog in een denktank van professionals is een manier om proactief tot nieuwe vergezichten te komen.

Invoering Passend onderwijs
Passend onderwijs vormt dit jaar een vast onderdeel in de vergadering. Tot nu toe constateert de commissie onderwijs:

• de rol van de ib’er is zwaarder geworden, dit behoeft aandacht;
• nieuwe protocollen, formats en eisen zijn nu nog werkdruk verhogend;
• ouders vinden/reageren er nog weinig van/op;
• veranderingen op de werkvloer zijn niet ingrijpend en het schoolontwikkelingsplan lijkt uitgangspunt te zijn geworden;
• binnen besturen van samenwerkingsverbanden ontbreekt de stem van de schoolleider. Hun kennis en mening worden te weinig gebruikt.

Conclusie: de start is er, maar er moet nog veel gebeuren. Vooruitlopend op de zesde voortgangsrapportage Passend onderwijs die in november verschijnt, gaf ook staatssecretaris Sander Dekker in zijn brief van 14 oktober aan dat de samenwerkingsverbanden en scholen goed van start zijn gegaan, maar dat bijvoorbeeld nog te veel leerlingen ongeoorloofd niet naar school gaan.

Tot slot vindt de commissie onderwijs dat schoolleiders zich echt moeten verdiepen in de nieuwe CAO PO en deze gaan toepassen. Deels onmiddellijk, maar zeker vóór schooljaar 2015/2016.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws