De zomervakantie is ten einde en scholen zijn weer aan de slag met onder meer het doorontwikkelen van Passend onderwijs. De rol van de schoolleider in samenwerking met de intern begeleider is hierbij van groot belang.

Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De uitdaging is hiermee daadwerkelijk maatwerk te bieden aan leerlingen. Dat is ook een van de conclusies van de zevende voortgangsrapportage Passend onderwijs, die staatssecretaris Dekker voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurde.

Meer afstemming
Met de invoering van de Wet Passend onderwijs en de Jeugdwet hebben gemeenten en onderwijs nieuwe regels en verantwoordelijkheden gekregen. Dat vergt veel overleg en afstemming tussen onderwijs, gemeenten en zorg om tot nieuwe afspraken en werkwijzen te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van thuiszittende leerlingen. Uit de voortgangsrapportage blijkt onder andere dat onderwijs en gemeenten beter registreren over welke leerlingen het gaat en afspraken maken over het vinden van een passende plek voor alle leerlingen. Ook wordt beter gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Maatregelen EMB
Afgelopen voorjaar was er veel discussie over het onderwijs en de zorg aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de knelpunten voor deze leerlingen op te lossen. Zo is er een regeling gemaakt voor aanvullende bekostiging en er is nu één formulier om voor EMB-leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs aan te vragen. Daarnaast kunnen ouders en scholen een beroep doen op onderwijszorgconsulenten om bij onenigheid samen tot een oplossing te komen.

Onnodige bureaucratie
Scholen, ouders en samenwerkingsverbanden zijn inmiddels bekend met de nieuwe wet- en regelgeving. Maar ze gebruiken nog niet altijd de ruimte die de wetgeving biedt. Soms lijkt zelfs onnodige bureaucratie te ontstaan bij de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring en het werken met ontwikkelingsperspectieven.

Onderwijskundig leiderschap
Passend onderwijs maakt de rol van de schoolleider en de intern begeleider (ib’er) nog belangrijker dan voorheen bij het signaleren en aanpakken van onderwijs-, opvoed- en opgroeirisico’s. De school is in een onderhandelingspositie beland ten opzichte van het eigen schoolbestuur en/of het samenwerkingsverband en ten opzichte van de gemeente. De schoolleider staat voor de taak het onderwijskundig leiderschap hieromtrent vorm te geven in goede afstemming met de ib’er en de andere teamleden. In ieder samenwerkingsverband is Passend onderwijs op een eigen manier ingericht. Het is voor schoolleiders en ib’ers erg belangrijk om goed te weten wat er van hun school wordt verwacht. Wat houdt onze basisondersteuning precies in? Kunnen we dat al? Wat moeten we doen om onze leraren daarin te versterken? Wanneer is extra ondersteuning nodig? Wat moeten we doen om die in te kunnen zetten? Welke acties vraagt dit naar ouders, bestuur, het samenwerkingsverband? Hoe werken we met een ontwikkelingsperspectief? Hoe komen we bij een nieuwe aanmelding te weten wat het kind nodig heeft?

Wijkteams
De nieuwe Jeugdwet heeft gemeenten de verantwoordelijkheid gegeven om de jeugdhulp in te richten. De meest gekozen vorm voor het aanbieden van jeugdhulp is het werken in wijkteams. Wat betekent dit voor scholen? Waar sluit het wijkteam aan bij de ondersteuningsstructuur van de school? Welke lichte ondersteuning voor ouders en leerlingen kan er meteen geboden worden? Hoe kunnen zij snel gespecialiseerdere jeugdhulp krijgen? Wat kunnen jeugdhulppartners doen om scholen te ondersteunen? Hoe worden jeugdhulp en onderwijsondersteuning afgestemd?

Ondersteuning school leiders en ib’ers
De AVS verzorgt in oktober samen met de LBBO en het NJi werkbijeenkomsten – ‘Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor Passend onderwijs en jeugdhulp’ – van een dagdeel voor schoolleiders en intern begeleiders in het primair onderwijs. Zij staan samen voor de taak het onderwijskundig leiderschap vorm te geven. Als ‘tandem’, met elk hun eigen rol daarin. Doel is hen te ondersteunen bij hun gezamenlijke taak om Passend onderwijs op hun scholen te versterken, in samenwerking met externe partijen uit de jeugdhulp en veiligheid.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/nieuwerollen.

Ook de ministeries OCW en VWS, VNG, PO-Raad en VO-raad hebben een ondersteuningsaanbod beschikbaar om de verbinding tussen Passend onderwijs en jeugdhulp te stimuleren. Samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen maatwerkbijeenkomsten aanvragen op alle niveaus: bestuurlijk, regionaal en uitvoerend niveau, op school of in de wijk.

Gerelateerd nieuws