Reactie op Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen

Het kabinet heeft de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) op 14 december aan de Tweede Kamer aangeboden. In zijn aanbiedingsbrief schrijft het kabinet “De stap naar een ander stelsel is daarom noodzakelijk”. Het Pact voor Kindcentra (met de AVS als mede-afzender) benadrukt in een brief aan de diverse ministeries de aspecten die expliciet meegenomen moeten worden bij een herontwerp.

Het kabinet heeft een viertal scenario’s voor een herinrichting van kindvoorzieningen die het toetst aan drie criteria, namelijk: ‘hun mogelijke effecten op de ontwikkeling van het kind, de arbeidsparticipatie en de vereenvoudiging van het stelsel’. Het pact voor Kindcentra is verheugd dat het kabinet in de volle breedte scenario’s verkent en daarmee de basis legt voor een open gesprek over de manier waarop Nederland de kindvoorzieningen het beste kan inrichten. Bij de keuze voor de inrichting van kindvoorzieningen willen de deelnemende organisaties enkele aspecten benadrukken die volgens hen expliciet meegenomen moeten worden bij een herontwerp.

Het gaat om:

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen

– Kinderopvang is belangrijk voor alle kinderen. Het ontwerp van de voorzieningen maakt inclusieve voorzieningen waarin alle kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen mogelijk. De voorzieningen gaan segregatie tegen en dragen bij aan burgerschapsvorming.

– Kinderopvang is goed voor alle kinderen van 0-12 jaar omdat alle kinderen van 0-12 maximale ontwikkelkansen verdienen. Kansengelijkheid betekent dat er voor elk kind een passend aanbod is. Het is een stap vooruit dat de rapportage zowel het toegangsrecht 0-4 (KDV) als 4-12 (BSO) adresseert.

– De voorzieningen leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen voor elk kind.

– De inrichting van de voorzieningen maakt synergie tussen de voorzieningen makkelijker.

– Keuzevrijheid van ouders, keuzevrijheid van kinderopvang- en onderwijsorganisaties, diversiteit van het aanbod en de kwaliteit en innovatieve kracht van de kinderopvang zijn belangrijke verworvenheden om te behouden.

Effecten op de arbeidsparticipatie

– Verhoging van de arbeidsdeelname en het effect op het aantal gewerkte uren.

– Van groot belang is ook het ontzorgen van jonge gezinnen. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond dat kinderopvang, primair onderwijs, sociaal werk, jeugd- en sportvoorzieningen en gemeenten, juist in een goede onderlinge afstemming en samenwerking de beste dienstverlening kunnen leveren aan kind én ouder. In dat kader is het van belang dat een toekomstig kabinet serieus werk maakt van het wegnemen van belemmeringen om de samenwerking tussen deze partijen te faciliteren voor die organisaties die dat willen. Het is goed als de mogelijkheid om kindcentra te vormen wettelijk wordt verankerd, waarbij de gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen wordt geborgd, zonder dat dit een verplichting wordt of tot een blauwdruk leidt.

Vereenvoudiging van het stelsel

– Een nieuw systeem moet eenvoudig en voor alle ouders begrijpelijk zijn en de kans op terugvorderingen tot een minimum beperken, daarom wordt de mogelijkheid van rechtstreekse financiering onderzocht.

– Elk nieuw systeem geeft vorm aan voorzieningen die segregatie en kansenongelijkheid tegengaan.

Het pact voor Kindcentra ondersteunt de gedachtegang dat er een goede mix gevonden wordt tussen implementatie van de gewenste situatie op lange termijn (8-12 jaar) en korte termijn (één kabinetsperiode). “Daarbij is het van belang dat wijzigingen zorgvuldig en in nauw overleg met de praktijk worden uitgewerkt en doorgevoerd. Daarbij staat continuïteit van het aanbod voor ouders voorop en moet er voldoende aandacht (en budget) zijn om middels aanvullende maatregelen een zorgvuldige transitie te realiseren.”

Links

Gerelateerd nieuws