Pabo’s zetten zwaar in op rekenen en taal

Onlangs presenteerde de HBO-raad de `Kennisbasis´ aan staatssecretaris Van Bijsterveldt. Deze Kennisbasis normeert onder andere wat een toekomstige leerkracht in het basisonderwijs tenminste moeten kennen en kunnen om te kunnen afstuderen. Pabo´s gaan meer reken- en taalonderwijs geven en extra toetsen hierop.

Op de pabo´s zorgt de Kennisbasis vanaf volgend studiejaar voor een aanzienlijke toename van de studielast voor het reken- en taalonderwijs. Voortaan besteedt een student per week minimaal vijf uur aan rekenen en vijf uur aan taal. Na de propedeuse en aan het einde van de opleiding wordt voortaan getoetst of studenten voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Kennisbasis. Zonder het halen van deze in heel Nederland identieke toetsen (Landelijke Examen Commissie) wordt het onmogelijk de hbo-bachelor aan de pabo met succes af te ronden. In aanvulling hierop hebben de hogescholen vorige week besloten dat het noodzakelijk is dat pabostudenten zich tijdens hun studie vergaand gaan specialiseren in het lesgeven aan het jonge, of juist het oudere kind. Hogescholen beraden zich nog over het moment van de specialisatie. Hierover adviseren zij staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs komend voorjaar. De Kennisbasis is opgesteld door experts van binnen en buiten de lerarenopleidingen. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad: “Wat ik spannend vind aan de Kennisbases is dat vrijblijvendheid ervan is uitgesloten. Iedere toekomstige leerkracht moet straks aan de Kennisbasis voldoen en dat betekent een echte kwaliteitsimpuls voor de kwaliteit van ons onderwijs.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.