Wat vraagt lumpsum straks méér van de (G)MR en de individuele leden dan nu? Gaat het straks alleen nog maar om geld of blijft het gaan om de kern: goed onderwijs? Moet je semi-professionals in je (G)MR halen of kun je blijven uitgaan van vertegenwoordiging vanuit de ouders en de personeelsleden?

Overzicht invoeringstraject lumpsum PO (juni 2003)

Nota bene: dit schema bevat inschattingen van de planning, gebaseerd op wat bekend was eind juni 2003.

Aannames zijn

 

 

: invoering van lumpsum in augustus 2006, uitvoering van een speciaal meetjaar in schooljaar 2004-2005, en invoering van het financieel jaarverslag (mogelijk al wettelijk verplicht) één jaar voorafgaand aan de lumpsum invoering. periode

Invoeringstraject

 

 

 

flankerend beleid

 

 

 

vanaf augustus 2003

 

 

Afronding opstellen wetsvoorstel lumpsum PO

-afstemming wetsvoorstel met organisaties

• Adviesaanvraag wetsontwerp invoering lumpsum PO naar Raad van State

• Uitwerking rekenregels

-uitgaande van fre’s, fte’s (gpl) of prijsdrager (= vast bedrag per leerling)?

• Ontwikkelen model financieel jaarverslag en indienen wetsvoorstel bij Tweede Kamer

• Uitwerking door OCenW van alternatieven voor het Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF)

• Verkenning aanpassing Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO)

• Stimulering verzelfstandiging openbaar onderwijs

 

Afronding wet schoolbudget

-vrijstelling pilotscholen van deel regelgeving

• Aanwijzing pilotscholen

-3 tot 5 besturen met maximaal 40 scholen

-afspraken wat gedaan wordt tijdens pilotperiode

• Experimenteren:

-afrekenen op bestuursniveau

-schotten tussen budgetten en oormerken weg

-begroting en realisatie in geldbedrag vooraf

• Voorbereiding op plan- en begrotingscyclus voor het schooljaar 2004-2005

• Afspraken tussen OCenW en organisaties over het samenstellen van een ‘startpakket’ (elementen voor alle scholen om met lumpsum te kunnen werken).

Regionale lumpsum dagen AVS

Mini-leergangen Financieel Management

AVS-begeleidingsaanbod op maat

 

 

 

begin 2004

 

 

Start bouw geautomatiseerd systeem Cfi

• Bestuurlijke besluitvorming vervolgtraject alternatieven VF en PF

• Ouders met kinderen vanaf 3 jaar of ouder ontvangen het sofinummer van hun kind(eren)

• Start proef model financieel jaarverslag

 

Ontwikkelen instrumenten ‘startpakket’ en toetsen in de praktijk

• Start pilotscholen (max. 40) met lumpsum

Regionale lumpsum dagen AVS

Mini-leergangen Financieel Management

AVS-begeleidingsaanbod op maat, ook voor pilots

 

 

 

augustus 2004

 

 

Start meetjaar

• Scholen ontvangen een rekenmodel waarmee zij met een ‘virtueel lumpsumbudget’ kunnen schaduwdraaien

• Start meetjaar personele kosten

-per school wordt gemeten wat de personele kosten zijn; uitkomst vormt de basis voor de overgangsregeling die herverdeeleffecten voor

20 mln. euro beschikbaar voor flankerend beleid (enveloppebrief november 2002)

 

 

Bron
Projectbureau Lumpsum PO

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws