Overstap van groep 8 naar brugklas kan soepeler

AVS, PO-Raad, VO-raad en Cito werken plan uit
Jaarlijks gaan ongeveer 185.000 leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen ervaren deze overgang als een grote stap. De AVS, PO-Raad, VO-raad en Cito slaan daarom de handen ineen om deze overstap soepeler te laten verlopen. De organisaties pleiten onder meer voor een elektronisch leerdossier, betere afstemming van toetsen in po en vo, meer maatwerk op basis van toetsresultaten en een flexibel afnamemoment van de eindtoets in groep 8.

De partijen vinden dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen verantwoordelijk zijn voor de leerlingen van groep 8 en de brugklas. Op verschillende plekken in het land bestaan al samenwerkingsverbanden van po- en vo-scholen om de overstap naar de brugklas zo goed mogelijk te laten verlopen. In aanvulling hierop wordt door de AVS, PO-Raad, VO-raad en Cito de komende periode een plan uitgewerkt waarin de volgende punten centraal staan:

1. Voor een goede aansluiting tussen groep 8 en de brugklas moet de informatie die het basisonderwijs overdraagt voor het voortgezet onderwijs helder en goed interpreteerbaar zijn. Daarom gaan scholen werken met het elektronisch leerlingdossier (ELD). Het ELD zal informatie over het niveau van de leerlingen bevatten. Met die informatie kunnen de docenten in de brugklas verder gaan op het niveau waar de leerling in groep 8 gebleven is.

2. De toetsen die nu worden afgenomen in po en vo, vooral om het taal- en rekenniveau te meten, moeten beter op elkaar aansluiten. Daardoor wordt beter zichtbaar hoe leerlingen zich in de loop van hun schooltijd ontwikkelen.

3. Scholen moeten de mogelijkheid krijgen om op basis van toetsresultaten meer maatwerk te bieden aan leerlingen. Als het onderwijs er beter in slaagt deze resultaten te gebruiken om het onderwijsprogramma aan te passen, kan elke leerling zich nog optimaler ontwikkelen.

4. In 2010 wordt in twee á drie regio´s een pilot uitgevoerd, waarbij de Cito-toets in de eerste week van april op de computer wordt afgenomen (de reguliere Cito-toets begint op 2 februari 2010 en wordt schriftelijk afgenomen). Beoogd wordt een betere benutting van de onderwijstijd in groep 8. Onderzocht wordt wat de gevolgen van deze latere afname zijn voor de overgang van po naar vo. Ook wordt bekeken of flexibele afname van de eindtoets mogelijk is (eerder of later dan het huidige afnamemoment). Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het basisschooladvies niet ter discussie komt te staan en een eindtoets, als onafhankelijk gegeven bij de keuze van het best passende type voortgezet onderwijs, behouden blijft.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.