Overleg over CAO onderwijs gestart

Op 20 juni jl. zaten de vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in overleg over de onderwijs-CAO. Aan de orde kwam de gezamenlijke inzet van de vakorganisaties, waarvoor o.a. de arbeidsvoorwaardennotitie van de AVS de basis vormde. De vakorganisaties spraken daarbij de verwachting uit zij hoge verwachtingen hebben van een gunstig resultaat, nu de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma´s meer geld voor de arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel vrij wilden maken. Bovendien sprak minister Plasterk onlangs nog over zijn idee om de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel te verbeteren.
Naast de loonontwikkeling en de opbouw van een 13e maand benoemden wij als speerpunten de carrièrepatronen – zoals het afschaffen DA en AA, verkorting van de carrièrelijnen en aanpassing / verhoging van de maximumsalarissen -, werkdrukvermindering en levensfasebewust personeelsbeleid.
OCW gaf in een eerste reactie te kennen voor wat betreft de loonontwikkeling rekening te houden met de ontwikkeling in de markt (2007 + 2,25% en 2008 + 3,25%).
Het overleg gaat in september verder. Dan komen eerst de loonontwikkeling en de 13e maand aan bod. Als het goed is is dan inmiddels meer bekend over de bevindingen van de “commissie Rinnooy Kan” over de aanpak van het lerarentekort, de positie van de leraar en de kwaliteit van de leraar.
Overigens, ook de resultaten van de AVS-enquête over de arebdisvoorwaarden van de schoolleiders en van de benchmark, die in september beschikbaar komen, nemen we daarin mee!

Wilt u meedenken en tijdens het overlegproces dienen als klankbord meld u dan bij mailto:cao@avs.nl Net als destijs bij het overleg over de huidige onderwijs-CAO vormen we een klankbordgroep die via e-mail lopende het overlegproces wordt geinformeerd en geraadpleegd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.