Overleg onderwijs-cao gestart

Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in overleg over de onderwijs-cao. Aan de orde kwam de gezamenlijke inzet van de vakorganisaties, waarvoor ander andere de arbeidsvoorwaardennotitie van de AVS de basis vormde.

De vakorganisaties spraken uit hoge verwachtingen te hebben met betrekking tot een gunstig resultaat, nu de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma´s meer geld voor de arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel vrij willen maken. Bovendien sprak minister Plasterk onlangs nog over zijn idee om de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel te verbeteren. Naast de loonontwikkeling en de opbouw van een 13e maand benoemden de vakorganisaties als speerpunten de carrièrepatronen – zoals het afschaffen van DA en AA, verkorting van de carrièrelijnen en aanpassing/ verhoging van de maximumsalarissen -, werkdrukvermindering en levensfasebewust personeelsbeleid. Het ministerie van OCW gaf in een eerste reactie te kennen voor wat betreft de loonontwikkeling rekening te houden met de ontwikkelingen in de markt (2007: + 2,25 procent en 2008: + 3,25 procent). Het overleg wordt in september 2007 voortgezet. Dan komen eerst de loonontwikkeling en de 13e maand aan bod. Als het goed is, is dan inmiddels meer bekend over de bevindingen van de `commissie Rinnooy Kan´ over de aanpak van het lerarentekort, de positie en kwaliteit van de leerkracht. De vakorganisaties nemen dan ook de resultaten van de AVS-enquête, over de arbeidsvoorwaarden van schoolleiders, en van de benchmark – die in september beschikbaar komen – mee.

Wilt u meedenken en tijdens het overlegproces dienen als klankbord? Meldt u dan aan via cao@avs.nl. Er wordt een klankbordgroep gevormd die tijdens het overlegproces per e-mail wordt geïnformeerd en geraadpleegd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.