Nu lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is ingevoerd en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gedecentraliseerd, start OCW het overleg met sociale partners zoals de AVS, over de condities en voorwaarden waaronder ook de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedecentraliseerd, en het daarbij behorende tijdspad.

De primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op onderwerpen als het salaris, de algemene arbeidsduur (normjaartaak) en de sociale voorzieningen. Overige arbeidsvoorwaarden worden secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Dit betreffen zeer uiteenlopende regelingen, zoals vakantie en verlofregelingen, reis- en verhuiskostenregeling, studie- en scholingsfaciliteiten en dergelijke.

In het voortgezet onderwijs wordt het overleg over en de vaststelling van de primaire arbeidsvoorwaarden naar verwachting dit jaar gedecentraliseerd. Het primair onderwijs is dan de laatste onderwijssector waar de arbeidsvoorwaarden nog op centraal niveau worden vastgesteld. De AVS en de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) streven naar decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 augustus 2008. Op dit moment worden de primaire arbeidsvoorwaarden PO nog in overleg tussen OCW en centrales vastgesteld door de minister van OCW in het `Kaderbesluit rechtspositie PO´. Na decentralisatie zijn de sociale partners zelf verantwoordelijk voor de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in een cao voor de sector PO. Zij kunnen dan ook besluiten tot verdere doordecentralisatie naar het niveau van de instelling. Daarmee ontstaat ruimte voor maatwerk. Dit maatwerk – arbeidsvoorwaarden die het best aansluiten op de visie en aanpak van individuele schoolbesturen en scholen – kan leiden tot meer mogelijkheden voor de professional om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De afspraken die OCW met de sociale partners maakt over decentralisatie, zullen worden vastgelegd in een zogenaamd decentralisatieconvenant. Momenteel bereiden de AVS en de WvPO samen met OCW en de vakorganisaties een notitie voor, die de basis moet bieden voor een principebesluit van het kabinet over decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden. Als het kabinet instemt met decentralisatie moet vervolgens de WPO worden gewijzigd, zodat de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk kan worden belegd bij de organisaties voor bestuur en management en de vakorganisaties. Na wetswijziging kan het `Kaderbesluit rechtspositie PO´ worden ingetrokken.

De AVS houdt u de komende tijd op de hoogte van het verdere verloop van het overleg over de decentralisatie.

Bron
Kader Primair 6 – februari 2007 – Actueel

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.