Overleg actieplan LeerKracht: weinig reden voor optimisme

Vakorganisaties, het ministerie van OCW en vertegenwoordigers van de besturenorganisaties hebbeninmiddels een aantal keer om de tafel gezeten voor overleg over de uitwerking van het actieplan LeerKracht.De voorlopige opbrengsten hiervan stemmen de AVS allerminst tevreden.

De verwachting van minister Plasterk isdat er rond de tweede week van april eenonderhandelingsresultaat kan liggen,waarmee de bonden naar hun achterbankunnen en de minister naar de TweedeKamer kan gaan. De AVS is echter heelwat minder optimistisch dan de minister.Los van het feit dat het overleg totnu toe weinig concrete resultaten heeftopgeleverd, stemmen de zaken waaroverwel wat meer de diepte ingegaan is allesbehalve tevreden.

Zoals bekend zet de AVS in op drie speerpunten:concrete salarisverbetering voorschoolleiders van gemiddeld 8 procent,ondersteuning en vermindering lastendruk.Daarnaast maakt de AVS bezwaartegen de plannen voor versobering vande BAPO-regeling. Een korte weergavevan de stand van zaken:
o Het plan is nog steeds dat schoolleiderseen salarisverhoging krijgen vanY 275 per maand. De inzet van de AVSom dat niet in de vorm van een toelagete doen, maar het bedrag te verwerkenin de salarisschalen, heeft nog niet hetgewenste resultaat opgeleverd.
o Er kunnen weliswaar afspraken wordengemaakt over ondersteunendefuncties, maar dan nog steeds zonderhet perspectief van een conciërge ofandere ondersteuning voor elke school.Overigens is het absoluut niet zo dathet bedrag van Y 20 miljoen voor 2009alleen terecht komt bij de G4 en dekrachtwijken van minister Vogelaar.Hieraan wordt maar 30 procent vanhet totale budget besteed. De rest vanhet budget gaat op basis van een aanvraag,zo luiden de plannen nu.
o Over onderwerpen als verminderingvan lastendruk en de BAPO-regeling isnog geen overleg gevoerd.Het overleg verloopt dus traag en weinighoopgevend. Daarbij lijken er ook nogknelpunten te ontstaan over de positievan leidinggevenden in het kader vande verkorting van de carrièrelijnen enin het kader van het scholingsfonds. Hetmoment dat de AVS knopen gaat tellenlijkt dichterbij te komen. Hierover houdenwij u op de hoogte. Indien u wiltmeepraten en snel worden geïnformeerdkunt u zich aanmelden voor de (e-mail)klankbordgroep via c.hulscher@avs.nl

Inmiddels zijn er wilde acties aangekondigdin het vo. Via het AVS Scholenpanelheeft de AVS direct na Pasen de actiebereidheiden ideeën voor acties gepeildbij haar leden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.