Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De MR van de school en de oudercommissies van dagopvang en bso van het Brabantse kindcentrum de Hoven besloten te gaan samenwerken om beter met hun directies te kunnen meedenken.

De kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang (bso) in Rosmalen besloten tweeëneenhalf jaar geleden een kindcentrum te gaan vormen en samen een doorlopende leerlijn te ontwikkelen. Een nieuwe aanpak, waardoor het best even zoeken was hoe op één lijn te komen. Ook voor de oudercommissies van de dagopvang en bso en de medezeggenschapsraad van de school. “ We hadden het op verschillende momenten over dezelfde onderwerpen, zoals het pedagogisch beleid”, vertellen Nico van Egmond, voorzitter van de oudercommissies en Carolien de Bruin, voorzitter van de MR. “De directie moest daardoor regelmatig zaken dubbel uitleggen en  door het ontbreken van overleg werd bijvoorbeeld het ervaringsgericht werken op school en op de dagopvang en bso heel anders ingevuld”. Ook wij moeten meer afstemmen, concludeerden de voorzitters daarop en kwamen met het idee voor een overkoepelende Kindcentrumraad. Pratend over hoe deze vanaf dit schooljaar dan vorm te geven, stuitten ouders Van Egmond en De Bruin, die jurist is, al snel op het verschil in rechten tussen een oudercommissie en MR. De Bruin: “Een oudercommissie heeft alleen een adviserende stem, terwijl een MR op sommige punten ook instemmingsrecht heeft.  En daar kun je niet omheen.” “Dus moeten we samen met de schoolleider goed in de gaten houden over welke onderwerpen we afzonderlijk moeten stemmen”, vertelt De Bruin. “Maar we mogen natuurlijk wel met z’n allen over alles van gedachten wisselen. Dus zitten we in de raad nu met z’n tienen om tafel: met twee ouders en twee begeleiders van de dagopvang/bso – die hier speciaal uren voor hebben gekregen -, twee ouders en twee leerkrachten van de school en met onze schoolleider en de locatiemanager van de dagopvang/bso, die – als in een medezeggenschapsorgaan – beiden alleen een adviserende stem hebben.” Al snel werd duidelijk dat het overleg iedereen enorm sterkt, er van elkaar wordt geleerd en dat het ‘t inderdaad makkelijker maakt om één lijn te volgen, stellen de voorzitters maar ook bovenbouwleerkracht en MR-lid Arma Kooiker. Kooiker: “Zo hebben we als raad meegedacht over de kindcentrumgids, waarna de MR er een klap op heeft gegeven en kijken we nu bijvoorbeeld hoe  Kids’ skills – een aanpak om kinderen sociale vaardigheden te leren – vanuit de school over het hele  centrum uit te rollen.” Ook heeft het oprichten van de raad het volgens de voorzitters voor ouders aantrekkelijker gemaakt om mee te denken. “We vergaderen nu zeven vaste avonden per jaar: eerst een uur als gezamenlijke raad, daarna een uur afzonderlijk om nog pure opvang-, bso- en schoolzaken te kunnen bespreken. We merken dat het meedenken hierdoor behapbaar is en dat het ouders extra motiveert om bij het hele centrum betrokken te worden.”  Inmiddels wordt er wel over gedacht om volgend schooljaar iets meer tijd te nemen voor het overleg, geeft Van Egmond eerlijk toe. “Zodat we alle onderwerpen even goed kunnen bespreken.” Wat voor alle drie nu al duidelijk is, is dat een overkoepelend raad een aanrader is voor ieder kindcentrum en/of brede school. De Bruin: “Mits de directie het aandurft een stevigere groep te laten meedenken.

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar  communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook!’

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws