Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken als het onderwijs, de politie en de zorg. ‘We moeten echt flink investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig’, stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales, waaronder het Ambtenarencentrum waarbij de AVS is aangesloten. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden.

Op 23 november hebben de gezamenlijke overheidsvakbonden een brief aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees en de fracties van de formerende partijen VVD, D66, CDA en CU gestuurd. In deze brief roepen ze de partijen op te zorgen voor een sterke publieke sector. Er is te weinig gekwalificeerd personeel, te hoge werkdruk, veel (ruim 35.000) openstaande en structureel moeilijk vervulbare vacatures en uitstroom van (jong) personeel. Ook geven de partijen aan dat de overheid geen aantrekkelijke werkgever meer is. “Het ontbreekt aan concurrerende arbeidsvoorwaarden en lonen die nieuwe mensen aantrekt om zich in te zetten voor de publieke taak. Tel daarbij op de toenemende uitstroom, waardoor de werkdruk groter wordt.”

De problemen zijn structureel en moeten dan ook structureel opgelost worden. Het onderwijs kampt al jaren met grote tekorten aan bevoegd personeel en die nemen dagelijks toe.

Eisen
De overheidsvakbonden willen dat het nieuwe kabinet structureel geld vrijmaakt om de structurele problemen aan te pakken en op te lossen. Ook moet er een inhaalslag komen qua beloning. De lonen in de publieke sector lopen nu te ver achter in vergelijking met andere sectoren. Tot slot willen de overheidsvakbonden dat werknemers meer zeggenschap krijgen bij de uitvoering van taken. “Vertrouw op hun vakmanschap en professionaliteit.”