De overheid moet sneller en in meer gevallen kunnen ingrijpen wanneer een school ernstig onder de maat presteert. Ook moet de bekostiging van een school in meer gevallen beëindigd kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van een pakket dat ministers van onderwijs Slob en Van Engelshoven op 7 juni presenteerden. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het sluiten van een school of stopzetten van de bekostiging mag en zal nooit een lichtvaardig besluit zijn.”

De overheid wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij scholen die slecht functioneren. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de basiswaarden en grondrechten van onze samenleving niet worden nageleefd. In het basis – en voortgezet onderwijs is het soms lastig om stevig in te grijpen, omdat de regels daarvoor erg strikt zijn. Het wordt daarom mogelijk gemaakt om scholen opdrachten te geven, ook als niet de kwaliteit van het hele stelsel in gevaar is. De ministers willen op deze manier kunnen ingrijpen bij ernstig of langdurig verwaarlozen van burgerschapsonderwijs of sociale veiligheid.
“In ons onderwijsstelsel is er grote mate van zelfstandigheid van scholen”, zegt minister Slob. “Bij die vrijheid hoort echter ook verantwoordelijkheid. De meeste scholen en besturen gaan daar goed mee om. Maar als een school of bestuurder die verantwoordelijkheid niet pakt, moeten we kunnen ingrijpen. Want leerlingen en studenten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij goed onderwijs krijgen.”
In het uiterste geval willen de ministers schoolbestuurders in po en vo de opdracht kunnen geven om niet functionerend toezichthouders te ontslaan.
 
Sneller actie bij spoedeisende gevallen
Een van de maatregelen is de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen sneller actie te ondernemen. Onder andere bij incidenten rondom eindexamens is snelheid cruciaal. Door deze maatregel kan de minister bijvoorbeeld de bevoegdheid om diploma’s uit te reiken tijdelijk opschorten om onderzoek te doen. Van Haren: “De AVS blijft alert als het gaat over de rol van toetsgegevens.” 

Beëindiging bekostiging
Ook willen de ministers dat het in meer gevallen mogelijk wordt dat de bekostiging van een school beëindigd wordt. Zoals bij extremisme, de verspreiding van antidemocratisch gedachtegoed of wanneer de sociale veiligheid structureel in het geding is. Van Haren: “Het is terecht dat de ministers alert zijn op het verspreiden van extremistisch gedachtegoed, maar de vrijheid van onderwijs en de grondslag moeten wel voldoende ruimte houden. Incidenten komen soms voor en moeten serieus aangepakt worden. Het sluiten van een school of stopzetten van de bekostiging mag en zal nooit een lichtvaardig besluit zijn.”
 
Hogere financiële sancties
Ook willen de ministers dat er hogere financiële sancties mogelijk worden bij voortdurende of ernstige overtredingen.
Op korte termijn gaat de Inspectie van het Onderwijs kijken welke termijnen ingekort kunnen worden, zodat er sneller onderzoek kan worden gedaan. Zo zal de inspectie de termijn bij spoedeisende zaken voor hoor en wederhoor beperken tot maximaal twee weken, zodat onderzoek sneller is afgerond. Nu is dat doorgaans vier weken.

Links

Gerelateerd nieuws