Zowel school- en kinderopvangmedewerkers, ouders en kinderen profiteren van een goede overgang van kinderopvang of peuterspeelzaal naar school. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzochten Sardes en Regioplan hoe deze overgang beter kan.

De twee onderzoeksorganisaties zochten via enquêtes en gesprekken met professionals en ouders uit hoe het momenteel gesteld is met de overgangsrituelen van kinderopvang naar school. Daaruit bleek dat er grote verschillen zijn in overdracht tussen scholen en kinderopvangorganisaties.
Het onderzoek geeft vijf elementen aan die bijdragen aan een kindvriendelijke overgang. De overgang wordt kindvriendelijker naarmate:

  • voorschoolse voorzieningen en scholen meer samenwerken;
  • de informatieoverdracht tussen voorschoolse voorzieningen en scholen geregeld is;
  • er sprake is van een doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en scholen;
  • ouders meer worden meegenomen in het overgangsproces;
  • kinderen meer worden meegenomen in het overgangsproces.

 
Doorgaande leerlijn
Bijna een kwart van de scholen, 15 procent van de peuterspeelzalen en 15 procent van de kinderdagverblijven zegt actief te zijn op elk van bovenstaande vijf elementen. In hoeverre er ook werkelijk sprake is van een kindvriendelijke overgang is niet helemaal duidelijk, omdat de organisaties zelf bepalen hoe zij invulling geven aan deze aspecten. De organisaties en scholen geven aan het minst actief te zijn in het realiseren van de doorgaande leerlijn. En juist dit is een belangrijke voorwaarde voor een kindvriendelijke overgang, aldus de onderzoekers.
 
Warme overdracht
Vier van de vijf scholen en voorschoolse voorzieningen gaven aan dat ze voor de overdracht gebruikmaken van een overdrachtsformulier. Bij ruim de helft van de kinderdagverblijven en twee derde van de scholen en peuterspeelzalen wordt informatie ook overgedragen in een gesprek, ook wel de warme overdracht genoemd.
 
Verbeterpunten
Hoewel de meeste professionals en ouders zeggen tevreden te zijn, komen er verbeterpunten uit het onderzoek. Zo helpt het om elkaars locaties te bezoeken, gedragsprotocollen op elkaar af te stemmen en te werken met hetzelfde kindvolgsysteem. Voor professionals wordt aanbevolen om toestemming aan de ouders te vragen bij overdracht van kindinformatie en zo veel mogelijk te investeren in een warme overdracht.
 
Ouders
Sardes wijdde nog een aparte casestudie aan ouders en hoe zij het beste betrokken kunnen worden bij de overdracht van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar school. Daaruit bleek dat het belangrijk is om al op de opvang een vertrouwensband met ouders te ontwikkelen. Verder is het belangrijk om ouders voortdurend op de hoogte te houden over het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Andersom moeten ouders ook input leveren over hun kind bij de overdracht. Een andere suggestie is dat kinderopvangmedewerkers samen met ouders het overdrachtsgesprek op school gaan voeren. Zij kunnen ouders dan ondersteunen bij het beschrijven van hun kind.
 

 
 

 
 

 
 
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws