Met de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs is het niet meer mogelijk om de aanvullende formatie voor schoolleiding te berekenen met de zogenaamde Q-factor. De partijen binnen het CAO-PO overleg, waaronder de AVS, hebben onlangs overeenstemming bereikt over een andere berekeningsmethode.

De nieuwe berekening geldt voor scholen voor speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso). Uitgangspunt zijn de bedragen die hiervoor in de lumpsum worden toegekend. In artikel 20 van de `Regeling aanpassing bekostiging personeel primair onderwijs 2006-2007´ zijn de bedragen uit tabel 1 voor aanvullende bekostiging voor de schoolleiding opgenomen. De vermelde bedragen in de lumpsum geven de ruimte voor werkgevers in het so, vso en sovso om de in de tabel 2 weergegeven directiefuncties in te vullen.

So, vso of sovso scholen met 1-49 leerlingen met een afdeling voor meervoudig gehandicapten krijgen ook een toeslag van 31.843,34 euro

So, vso of sovso scholen met 1-49 leerlingen met een afdeling voor meervoudig gehandicapten hebben een formatieve ruimte voor de benoeming van een directeur DB en een adjunct-directeur AB.

Bron
Kader Primair 6 – februari 2007 – Actueel

Meer informatie
Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2007. De teldatum 1 oktober 2006 is bepalend voor deze nieuwe berekening.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws