Op 5 december bereikten de cao-partijen overeenstemming over de voor Register Directeuren Onderwijs (RDO) te maken afspraken. Deze afspraken zijn een uitwerking van het tripartite convenant over professionalisering van 30 juni 2006. In het convenant professionalisering en begeleiding is de professionalisering van schooldirecteuren als speerpunt benoemd. Met de met het oog op dit speerpunt extra ter beschikking gestelde middelen is het mogelijk om nu alvast voor deze groep een afspraak te maken over de professionalisering en het daaraan verbinden van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kan betrekking hebben op de registratiekosten, de kosten die gemoeid zijn met de noodzakelijke professionaliseringsactiviteiten en het verstrekken van een bonus of toelage.

De afspraak luidt als volgt:
o De werkgever vergoedt de kosten die verbonden zijn aan de registratie van directeuren als registerdirecteur. In het convenant professionalisering gaat het in dit verband om directeuren die feitelijk zijn belast met de dagelijkse gang van zaken op school en daar de feitelijke organisatorische leiding hebben;
o Artikel 9.6 van de cao-po bepaalt dat werknemer en werkgever afspraken maken over de professionele ontwikkeling in het kader van de gesprekkencyclus. Bij schooldirecteuren maakt het al dan niet voldoen aan de registratie-eisen voor registerdirecteuren hiervan onderdeel uit. Over de faciliteiten voor de met registratie samenhangende scholingsactiviteiten wordt door de werkgever (conform de cao-po artikel 9.2, tweede lid en artikel 9.7, eerste lid) een regeling vastgesteld in overleg met de P(G)MR;
o Een werkgever kan er met inachtneming van artikel 6.19 uit de cao-po voor kiezen om beloningsbeleid te formuleren. Onderdeel van dit beloningsbeleid kan zijn dat de werkgever een toelage of bonus verstrekt aan een werknemer waarbij op grond van een beoordeling wordt vastgesteld dat hij/zij zich heeft ingezet voor verdere professionalisering. Het voldoen aan de registratie-eisen voor registerdirecteuren geldt als één van de bewijzen van verdere professionalisering en geeft in dat geval recht op een toelage of bonus.

De afspraak over vergoeding van de registratiekosten wordt neergelegd in een nieuw artikel (7.11) binnen de cao-po. Vooruitlopend op deze wijziging adviseren de cao-partijen werkgevers hieraan alvast uitvoering te geven.

Beloningsbeleid
Met dit advies maken partijen duidelijk dat professionalisering een speerpunt van personeelsbeleid is in het primair onderwijs. Beloningsbeleid kan worden benut om werknemers te stimuleren zich in te zetten voor hun eigen professionalisering.

Een werkgevers kan ervoor kiezen om beloningsbeleid te ontwikkelen. Binnen het beloningsbeleid kan de werkgever er vervolgens voor kiezen om de mate waarin een medewerker zich inzet voor zijn professionalisering mee te laten wegen bij de beoordeling. En dit kan dan uiteindelijk leiden tot een vorm van extra beloning.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws