Nationaal Scholenonderzoek 2008/2009

Uit het Nationale Scholenonderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse ouders tevreden zijn over de basisschool van hun kind. Meer dan 85 procent van de kinderen gaat volgens hen met plezier naar school en voelt zich er thuis. Wel maken ouders zich zorgen over de veiligheid op school. Ook is volgens hen de communicatie tussen schoolleiding en ouders voor verbetering vatbaar.

Ouders maken zich zorgen om de veiligheid op basisscholen. Met name de beveiliging tegen indringers lijkt een issue. Ook de verkeersveiligheid rondom de school is een probleem volgens veel ouders. Desondanks voelt het overgrote deel van de kinderen zich veilig op school. AVS voorzitter Ton Duif: “Veel schoolpleinen staan op gemeentegrond en zijn daarom openbaar toegankelijk. De school is niet bevoegd om er grote hekken omheen te plaatsen. Bovendien staat dit nog los van de vraag of je dit wel moet willen. Tijdens de pauzes wordt er in principe goed gesurveilleerd door het schoolpersoneel. Ook hebben diverse media deze onderzoeksuitkomst erg aangedikt.” Verder vindt 41 procent van alle ouders niet dat de school voldoende aandacht besteedt aan gezondheidsbeleid. Een even grote groep vindt dat hun kind niet op school leert wat een gezonde levenswijze is. Het feit dat een groot deel van de scholen het geven van gezonde traktaties niet stimuleert, draagt bij aan het gevoel dat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan gezondheid. Daarnaast is de kwaliteit van de schoonmaak volgens 60 procent van de ouders niet naar tevredenheid. Ook is 41 procent van de ouders is niet tevreden over de kwaliteit van de gymlessen. De meeste ouders vinden het (zeer) belangrijk dat hun kind les krijgt van een gespecialiseerde sportdocent. Wat de gezondheid van leerlingen betreft is de AVS van mening dat ouders hierin vooral zelf een belangrijke rol moeten vervullen.

Passend onderwijs
Een groot deel van de ouders vindt dat scholen open moeten staan voor leerlingen met speciale behoeften. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met lichamelijke handicaps, gedragsproblemen en verstandelijke handicaps. De laatste groep kan op minder enthousiasme rekenen. Minder dan de helft (47 procent) vindt dat de school open moet staan voor leerlingen met een verstandelijke handicap. Belangrijke voorwaarden zijn dat leerkrachten voldoende capaciteiten hebben om om te gaan met de speciale behoeften, daar ook daadwerkelijk tijd voor hebben en ondersteund worden vanuit de school.

Wijzen naar directie
Als ouders ontevreden zijn over de school, wordt vrijwel altijd de directie als oorzaak van de ontevredenheid aangewezen. Toch is 62 procent van de ouders tevreden of zeer tevreden over het functioneren van de directie. Aanwezig zijn, luisteren naar ouders en daadwerkelijk iets doen met terugkoppeling van ouders is in grote lijnen het advies aan directies dat volgt uit het onderzoek. Veel ouders zijn niet tevreden over de manier waarop zij geïnformeerd worden over het beleid van de school. Hier ligt een kans voor directies om zichzelf te laten zien en te presenteren. Een groot deel van ouders zegt bereid te zijn mee te denken over het onderwijsbeleid, maar voelen zich niet altijd genoeg gehoord en gewaardeerd door de schoolleiding. Met name wanneer het niet goed gaat met het kind op school, hebben ouders behoefte aan vaker en intensiever contact. In zulke gevallen volstaan de reguliere contactmomenten tussen ouders en leerkrachten niet.

Daarnaast is er kritiek op het functioneren van de ouder- en medezeggenschapsraden. Veel ouders hebben geen beeld van het werk van zo´n raad: 65 procent zegt niet goed op de hoogte gehouden te worden van MR-activiteiten en 69 procent zegt zich niet vertegenwoordigd te voelen door de raad. Vrijwel niemand vindt overigens dat de school teveel vraagt van de ouders; 85 procent van de scholen betrekt ouders actief bij activiteiten.

Over de leerkracht is het overgrote deel van de ouders tevreden. Ouders zien het als een belangrijke taak van het primaire onderwijs om leerlingen normen en waarden bij te brengen, waarvan 85 procent van de ouders vindt dat de school hier goed in slaagt. Het bijbrengen van sociale vaardigheden bovenaan staat aan de lijst van zaken waar basisscholen (nog) meer aandacht aan zouden mogen besteden volgens de ouders. 15 procent vindt dat er bijvoorbeeld onvoldoende aandacht wordt besteed aan pesten. Een even grote groep vindt dat er niet adequaat wordt ingespeeld op daadwerkelijk pestgedrag. Meer informatie: http://www.scholenonderzoek.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws