Is je (school)organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Meld deze dan voor 23 december aan om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de interventie. Op 18 november, van 16.00-17.30 uur, is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

De aanmeldmogelijkheid staat open voor interventies in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs. De selectieprocedure verloopt via een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag, waarbij selectie plaatsvindt met behulp van een deskundige jury en vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Aanmelden is mogelijk tot 23 december 2021. Uit alle inzendingen worden circa tien kansrijke interventies geselecteerd; deze selectie wordt in februari 2022 bekend.

Wie kan een kansrijke interventie indienen?

Personen en organisaties die  betrokken zijn bij de aanpak van cognitieve en/of sociaal-emotionele leervertragingen in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs kunnen een kansrijke interventie indienen en meedoen aan de prijsvraag. Dit zijn bijvoorbeeld schoolbesturen, gemeenten, onderzoekers en interventieontwikkelaars/-aanbieders.

Om in aanmerking te komen voor de effectmeting, moet de interventie:

  • aansluiten bij de menukaart met kansrijke interventies van het ministerie van OCW;
  • gericht zijn op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair onderwijs (po), speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), voortgezet onderwijs (vo) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • kansrijk zijn en ondersteund door enige mate van evidentie
  • Ontwikkeld zijn en reeds toegepast zijn in de onderwijspraktijk (in Nederland of in het buitenland).

Informatiebijeenkomst op 18 november

Op 18 november 2021 wordt om 16:00-17:30 uur een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te geven op de prijsvraag. Via de chatfunctie kunnen deelnemers aan de bijeenkomst vragen stellen. Ook worden, voor zover mogelijk, antwoorden gegeven op de vragen die door geïnteresseerden al in TenderNed gesteld zijn. De antwoorden op alle gestelde vragen worden op 22 november 2021 (streefdatum) op TenderNed geplaatst, inclusief de gehouden presentatie.

Deelname aan de informatiebijeenkomst is niet verplicht, vooraf aanmelden wel. Aanmelden moet vóór 17 november 2021 om 12:00 uur via de berichtenmodule van TenderNed, onder vermelding van organisatienaam, naam deelnemer(s) en e-mailadres. Op het opgegeven e-mailadres ontvang je de uitnodiging met de link voor de informatiebijeenkomst.

Links

Gerelateerd nieuws