Open brief aan minister Plasterk

Naar aanleiding van zijn recente uitlatingen heeft de AVS een open brief gestuurd aan minister Plasterk:

Geachte minister,

Wij voeren vrijwel dagelijks overleg met uw ministerie en de staatssecretaris PO over kwaliteit in het Primair Onderwijs. Een van de speerpunten bij deze thematiek betreft het imago van de sector. De sector heeft steun en support nodig van u en uw departement en zij verdient dit ook. Schoolleiders in het Primair Onderwijs werken intensief aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ook u bent van mening dat de sector goed presteert maar dat het natuurlijk altijd beter kan. Dit is met name gericht op de kwaliteit van onderwijs die binnen de sector PO in het algemeen wordt geboden, maar daarnaast ook vanwege alle maatschappelijke rollen die het onderwijs de laatste jaren krijgt toebedeeld en de taken die nog op ons afkomen.

In de kwaliteitsagenda voor de komende jaren wordt nadrukkelijk en terecht gesteld dat de positie van de leraar en de schooldirecteur in het centrum van de aandacht moeten komen om vele ambities een kans van slagen te geven. Er wordt nadrukkelijk voor gepleit om de beroepen van deze twee groepen in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken, niet in het minst vanwege de situatie op de arbeidsmarkt.

Helaas moeten wij constateren dat uw (inmiddels helaas veelvuldige) uitlatingen in de media over de positie en het functioneren van “de leidinggevenden in het onderwijs” volstrekt contraproductief werken op de bovengeschetste doelstellingen. Voor het primair onderwijs geldt dat met name de directeuren van zeer vele gewone lagere scholen voor basis -en speciaal onderwijs, die zeker geen fortuin verdienen en niet functioneren als een bestuurlijke kleilaag, zich behoorlijk miskend voelen door uw uitlatingen.

Dit draagt niet bij tot een gemotiveerde constructieve houding van het management in het Primair Onderwijs en vormt geen stimulans om een leidinggevende rol in deze sector te gaan vervullen. Het verkrijgen en houden van draagvlak van schooldirecteuren bij de uitvoering van de departementale plannen is cruciaal voor het slagen daarvan.
Wij verzoeken u met klem genuanceerder naar de werkelijkheid te kijken en met name om in uw publiekelijk uitingen rekening te houden met de inhoud van deze brief.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders en ruim 5400 aangesloten schoolleiders

Ton Duif
Voorzitter AVS

Meer informatie
 Open brief aan minister Plasterk (PDF)
Plasterk stelt negatieve uitlatingen bij


Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.