Dit jaar vindt de evaluatie van het passend onderwijsbeleid plaats. Onderdeel daarvan is het Veldtraject Passend onderwijs. De opbrengsten van het veldtraject geven kleur aan de beleidsreactie op de evaluatie Passend onderwijs van minister Slob. Alle resultaten hiervan staan nu online.

De opbrengsten van het veldtraject zijn een aanvulling op de beleidsevaluatie die door het NRO is uitgevoerd en het onlangs gepubliceerde advies ‘Steeds Inclusiever’ van de Onderwijsraad. De opbrengsten van het veldtraject dragen bij aan een gezamenlijk beeld van waar we nu staan en waar we naartoe willen met het Passend onderwijs. De beleidsreactie op de evaluatie Passend onderwijs wordt kort na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het veldtraject zijn mensen betrokken die dagelijks met Passend onderwijs te maken hebben. Zij gaven antwoord op: waar staan we nu met Passend onderwijs? En wat zijn de ideeën en wensen voor waar het in de toekomst naartoe moet? Dit gaf veel waardevolle inzichten, die telkens visueel verwerkt zijn. Op de website staan de fases die zijn doorlopen, de praatplaten en bijbehorende toelichting, meer informatie over het proces en de animatie die alles samenvat.

Animatie

De animatie geeft aan: verbeter wat nog niet goed gaat, en bouw voort op het goede. Zodat po belandt bij de leerlingen. Samengevat gaat het om:

 • Ouders worstelen met woud en regels en instanties, willen gelijkwaardige gesprekspartner zijn
 • Betrek leerlingen zelf bij het vinden van oplossingen
 • Met kennis en tools leerkrachten handelingsbekwaam maken
 • Vo: liever 1 aanspreekpunt
 • Meer samenwerken leidt tot het uitwisselen van expertise
 • Schoolleiders hebben een sleutelpositie (leven de zorgplicht na). Schoolleider organiseert wat er kan, binnen en buiten de school
 • Zoek naar de ruimte in de regels
 • Welke middelen beschikbaar? Moet transparanter
 • Geef scholen budget voor lichte zorgtaken vanuit gemeente of zorg
 • Krachten bundelen, kennis delen en opleiden in het netwerk
 • Kloof tussen zorg en onderwijs kan worden gedicht
 • Sluit wetgeving op elkaar aan, combineer geldstromen
 • Inclusief onderwijs als stip op de horizon

In december 2019 en maart 2020 zijn vier grote bijeenkomsten met deelnemers georganiseerd die dagelijks met Passend onderwijs te maken hebben: ouders, leerlingen en professionals (van o.a. scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorg). Tijdens deze bijeenkomsten waren er diverse gesprekstafels waar de input van deelnemers visueel vastgelegd werd in tekeningen. Na de bijeenkomsten zijn alle losse tekeningen van de gesprekstafels bij elkaar gebracht tot grote praatplaten. Daarbij kwamen positieve geluiden en oplossingen aan bod, maar ook worstelingen, zoals bij het zoeken naar ondersteuning in complexe situaties of de kloof tussen zorg en onderwijs die de uitvoering van Passend onderwijs bemoeilijkt.

Overzicht ideeën van het veld voor de toekomst

Deelnemers hebben als hoofddoel voor de toekomst benoemd om het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte centraal te zetten. Alle ideeën voor de toekomst dragen daar direct of indirect aan bij. Er is niet één idee en ook niet één partij die de sleutel in handen heeft voor perfect passend onderwijs. De huidige praktijk moet verbeteren. Niet radicaal anders, maar op alle fronten beter.

De ideeën van de deelnemers moeten samen voor goed Passend onderwijs zorgen. Op alle niveaus is daarvoor kennis, kunde en bereidwilligheid bij individuen en partijen nodig. Maar ook vereenvoudiging van geldstromen en goede inzet van budgetten. Daarnaast is er meer helderheid nodig over wat de kaders van het Passend onderwijs zijn, zoals wat de zorgplicht inhoudt, en moet goed toegezien worden op de naleving daarvan. De algehele kwaliteit moet daarbij een boost krijgen. Tegelijkertijd moet er voldoende lucht en ruimte zijn waarbinnen mensen en partijen lef tonen, aan de slag gaan met creatieve oplossingen en ook af en toe de grenzen durven op te zoeken.

Links