Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets

Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waarop 650 schoolleiders reageerden.

Een ruime meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de toets die de school afneemt, 14 procent is ontevreden. Bij de centrale digitale eindtoets van Cito die dit jaar voor het eerst is gebruikt, ondervonden scholen vaak technische problemen. Bijvoorbeeld met inloggen, de exportfunctie, het na afloop verkrijgen van de leerling- en schoolrapportage en het omzetten naar BRON en Esis. Bij de andere typen eindtoetsen was minder sprake van negatieve reacties: deze betroffen meer de adviezen en bijstellingen die daaruit volgden. Bij Route 8, DIA en IEP Eindtoets doen schoolleiders positieve uitspraken, bijvoorbeeld over de tijdsinvestering (Route 8 en DIA Eindtoets) of de duidelijke uitslagen/analyses en aansluiting bij het onderwijs en het niveau (IEP Eindtoets).
Iets meer dan de helft neemt van Cito de centrale eindtoets op papier (ruim 40 procent) of digitaal (ruim 10 procent) af. Een derde deel van de scholen neemt de IEP Eindtoets af. Minder vaak worden de Route 8 Eindtoets en de DIA en AMN Eindtoets gebruikt.

Bijgestelde schooladviezen
De meeste scholen passen hun advies aan omdat zij verplicht zijn te heroverwegen, maar heroverweging betekent niet dat er een wettelijke verplichting tot bijstellen is.
Maar liefst twee derde van de scholen heeft door de uitslag van de eindtoets schooladviezen naar boven bijgesteld. Bij de helft ging het om een of twee leerlingen. Bij 10 procent betreft het meer dan vijf leerlingen. In de meeste gevallen worden de schooladviezen bijgesteld op verzoek van de school, ruim een vijfde deel van de bijstellingen gebeurt op verzoek van de ouders. Ook vinden bijstellingen plaats in gezamenlijk overleg tussen school en ouders.
In ruim de helft van de scholen (53 procent) is een meervoudig advies (twee schooltypen) omgezet naar een enkelvoudig advies. Het vaakst ging het hier om een of twee leerlingen. Bij een derde van de scholen is een enkelvoudig advies juist omgezet naar een meervoudig advies. In bijna de helft van de gevallen is dit bij twee leerlingen op de school gebeurd.
Bij 15 procent van de scholen zijn verzoeken om bijstelling van het schooladvies niet gehonoreerd. Vrijwel altijd kwam dit verzoek van de ouders. Op sommige scholen wordt het advies sowieso bijgesteld als de eindtoets hoger uitpakt, omdat dat is afgesproken.

Plaatsing leerlingen
Op vrijwel alle basisscholen wordt het bijgestelde advies probleemloos overgenomen door de vo-school. Op 5 procent van de scholen is dit niet het geval. Bij 9 procent van deze scholen zijn nog niet alle leerlingen geplaatst op de vo-school.
 
Klachten
Naast de technische problemen rond de centrale digitale eindtoets van Cito geeft een schoolleider aan dat het groepsgemiddelde van de uitslag enorm omlaag gaat als je, vanwege Passend onderwijs, een aantal leerlingen in de groep hebt dat laag scoort (rond 512). Die scores/leerlingen mag je er niet uithalen. “Hierdoor lukt het maar net om aan de inspectienorm te voldoen”, aldus de schooldirecteur. Een andere schoolleider laat weten dat op zijn school elf leerlingen volgens de Route 8 Eindtoets een lager advies hadden dan door de school geadviseerd. “Andere jaren klopten deze adviezen veel beter.” Ook een schoolleider die de IEP Eindtoets afneemt valt het op dat de school nu veel meer bijstellingen moet doen dan voorheen bij de Cito-toets.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.