Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom in actie komen, schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling.

Dekker: “Middelbare scholen zullen vanwege krimp steeds vaker afdelingen moeten sluiten, dat is onontkoombaar. De beschikbaarheid van alle schoolsoorten komt zo echter in het geding. Scholen in krimpregio’s moeten samen met andere scholen in hun omgeving goed en bereikbaar onderwijs in stand houden.”
Het vmbo heeft bijvoorbeeld vier verschillende leerwegen. Scholen in dunbevolkte gebieden kunnen afspraken maken wie welke richting aanbiedt en zo toch tot een dekkend aanbod komen. Ook kunnen vmbo-scholen in sommige gevallen een (duur) praktijklokaal of zelfs een gebouw delen en zo de kosten drukken. Verder maakt Dekker het met een wetswijziging mogelijk om een deel van een opleiding op de ene plek te doen en een ander deel op een andere locatie. Scholieren kunnen dan de onderbouw dicht bij huis volgen en de bovenbouw op een locatie wat verderop.


Primair onderwijs doordrongen
Twee jaar geleden presenteerde Dekker zijn plannen om de gevolgen van krimp in het onderwijs het hoofd te bieden. Tot nu toe waren vooral in het primair onderwijs de gevolgen hiervan groot. Inmiddels is 70 procent van de besturen in het po doordrongen van dit probleem. In plaats van afwachten tot een concurrerende school omvalt, zoeken zij – steeds vaker – collegabesturen op om samen tot een goed en gevarieerd regionaal onderwijsaanbod te komen.

Maatregelen
Een team van experts vanuit het ministerie van OCW stimuleert schoolbesturen en gemeenten om in actie te komen. In 112 gemeenten zijn zogeheten procesbegeleiders aan de slag gegaan die besturen helpen samen de juiste maatregelen te nemen. Wetgeving die basisscholen in de weg zit bij het aangaan van samenwerking wordt aangepast. Dekker wil deze aanpak ook in het vo toepassen.

 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws