Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen – mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is –  in aanmerking komen voor deelname aan het experiment Regelluwe scholen. De bedoeling is dat deze scholen nog dit schooljaar van start kunnen gaan, zodat ze nog drie jaar ervaring op kunnen doen met de regelruimte. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

In het experiment Regelluwe scholen mogen scholen in het basisonderwijs (met het predicaat excellente school) afwijken van de bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs. Doel van het experiment is om te onderzoeken of er hierdoor ruimte komt voor initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de instroom van kleuters, het schoolplan, onderwijstijd en de ontwikkeling van het onderwijs. In januari 2016 zijn 46 po- en vo-scholen van start gegaan met de pilot.
De eerste ervaringen met de vernieuwingen zijn overwegend positief, schrijft Slob naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage. De scholen ervaren een verbetering van de kwaliteit. Leerlingen krijgen meer keuzemogelijkheden en er is meer flexibiliteit. In enkele gevallen verlichten de vernieuwingen ook de werkdruk. Wel zijn er ook aandachtspunten.

Werkdruk
De minister geeft aan dat het verminderen van de werkdruk niet het primaire doel is van het experiment. “In sommige gevallen leidt het afwijken van regelgeving zelfs (kortstondig) tot meer werkdruk. Wel geven scholen aan dat het kunnen doen van deze vernieuwingen vaak leidt tot een vergroting van het werkplezier – en daardoor tot een vermindering van de ervaren werkdruk.” Daarnaast geeft hij aan dat er ook vernieuwingen zijn die de werkdruk wel verlichten.
 
Vereenvoudiging schoolplan
Het is nog relatief vroeg in het experiment om conclusies te trekken. Wel signaleert de nieuwe onderwijsminister twee kansrijke onderwerpen. Ten eerste zijn dat de educatieve keuzedagen in het po waarbij ouders maximaal twee dagen per jaar een educatieve activiteit met hun kind kunnen ondernemen onder schooltijd. Dit heeft een grote meerwaarde voor leraren, ouders en leerlingen. Ten tweede de vereenvoudiging van het schoolplan, dat op de deelnemende scholen tot een afname van de werkdruk leidt, zo blijkt uit de voortgangsrapportage.
 
Uitbreiding deelnemende scholen
De onderzoekers van de voortgangsrapportage bevelen aan het experiment verder te versterken door een uitbreiding van deelnemende scholen. Door meer scholen de mogelijkheid te bieden te experimenteren op een aantal onderwerpen, kunnen de consequenties van eventuele aanpassing van de regelgeving verder worden onderzocht. De minister schrijft: “Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen – op voorwaarde dat hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is – in aanmerking komen voor deelname…Inzet is dat de scholen nog dit schooljaar van start kunnen gaan, zodat ze nog drie jaar ervaring op kunnen doen met de regelruimte.”
 

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd