De grootste belemmeringen om gebouwen te verduurzamen vormen het ontbreken van financiële middelen (65 procent), het gebrek aan (personele) capaciteit (57 procent) en het niet aanwezig zijn van voldoende (juridische) kennis (52 procent). Dat is een van de opbrengsten van de Green Deal Scholen die onlangs in een grafische weergave zijn gezet.

Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. De opbrengsten zijn nu gebundeld in een visuele rapportage. Deze geeft onder andere weer:

  • 60 procent van de schoolbesturen in po en vo is bekend met de activiteiten van de Green Deal Scholen;
  • 80 procent van de schoolbesturen financiert de verduurzaming vanuit eigen financiële reserves;
  • 40 procent van de schoolbesturen denkt en werkt vanuit integrale oplossingen. Dit is ook bij 60 procent van de gemeenten het geval. Het overige deel denkt en werkt nog vanuit individuele maatregelen of een combinatie van losse maatregelen;
  • 80 procent van de scholen en gemeenten hebben ten aanzien van duurzaamheid ambities geformuleerd of zijn daarmee bezig;
  • 90 procent van de schoolbesturen in het po en vo kijkt voor verduurzaming naar het Meerjarenonderhoudsplan.

Informatie en instrumenten
De Green Deal heeft schoolbesturen en gemeenten op weg geholpen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. Dit vond plaats via onder andere een helpdesk, regionale kennissessies, tientallen lespakketten, actuele nieuwsberichtgeving en diverse instrumenten. Tools die gebruikt zijn, zijn bijvoorbeeld de binnenmilieuscan, een model prestatiecontract en handleiding, en de Beslisboom Verduurzaming. De beslisboom geeft inzicht in de benodigde investering, financieringsopties en procedures voor uitbesteden en aanbesteden. Op de kennisportaal GreenDealScholen.nl is allerlei informatie te vinden voor schoolbesturen en gemeenten.
 
Subsidieregeling
De subsidieregeling waarmee schoolbesturen de helft van hun advieskosten (maximaal 2500 euro) konden terugvragen, is vrijwel volledig benut (90 procent= 170 aanvragen). Het programma Green Deal heeft zich actief ingezet voor het vereenvoudigen van de aanvraag.
 
Praktijkvoorbeelden
Tijdens de looptijd van de Green Deal Scholen zijn ook ruim tachtig praktijkervaringen verzameld. Vijftien daarvan zijn als steekproef nader onderzocht om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van het waargenomen elektraverbruik, de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen, de kostenverdeling, de toegepaste financieringsvorm als ook de effecten op de exploitatie en klimaatdoelstellingen. De rapportage laat zien met welke plannen scholen momenteel bezig zijn en hoe hun ambities ten aanzien van verduurzaming in de praktijk een vertaling krijgen.
 
Mogelijk vervolg
De partners binnen de Green Deal Scholen werken aan een mogelijk vervolg op de afgeronde activiteiten. In ieder geval totdat duidelijk is hoe de verduurzamingsopgave van scholen een vervolg krijgt, blijven de website greendealscholen.nl en bijbehorende helpdesk operationeel.
 

Links

Gerelateerd nieuws