Per 1 januari 2004 werd het nabestaandenpensioen versoberd en het middelloonstelsel als basis voor het ABP-pensioen ingevoerd. Dat was het onderhandelingsresultaat van werkgevers- en werknemersorganisaties in overheid en onderwijs op dit moment. Een ingrijpende verandering in de pensioenvoorziening.

Onderhandelingsresultaat over pensioenen
Sociale partners in de pensioenkamer hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de invoering van een middelloonstelsel en over een versobering van het nabestaandenpensioen per 1 januari 2004.

Door de tegenvallende rendementen en de eisen voor de dekkingsgraad is de fondspositie van het ABP dusdanig slecht dat wij voorzien dat er in de toekomst, als dit onderhandelaarsakkoord niet wordt uitgevoerd, er nog veel grotere ingrepen dreigen. Hierbij moeten we dan denken aan het schrappen van de FPU en een grote ingreep in de pensioenen van jongeren en dat vinden wij onacceptabel.

Nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen wordt vanaf 65 jaar versoberd en gaat van 5/7 naar 5/14 van het ouderdomspensioen. Dit betekent een halvering van het nabestaandenpensioen. Reden voor de halvering is dat partijen menen dat in de toekomst steeds meer mensen een eigen inkomen hebben.

Pensioenresultaat
De argumentatie voor de keuze van het middelloon heeft te maken met de verdeling van de lasten en lusten tussen inkomenscategorieën en de relatie tussen premie en opbouw pensioen. Bij een middelloonstelsel is het gemiddeld verdiende loon over de gewerkte jaren als uitgangspunt voor pensioenbetaling. Op dit moment is het eindloonstelsel nog steeds van toepassing voor mensen ouder dan 50 jaar, waarbij het pensioen gebaseerd is op het laatst verdiende salaris.

Met het middelloonstelsel worden de mogelijkheden voor een evenwichtige inkomensontwikkeling tussen werkenden en gepensioneerden vergroot. De invoering van het middelloonstelsel heeft slechts geleidelijk gevolgen voor het pensioenresultaat. Reeds opgebouwde pensioenjaren gaan niet verloren en worden afgerekend naar eindloon op de datum van invoering van het nieuwe stelsel. Om het pensioenresultaat bij gelijkmatige loopbanen gelijkwaardig te laten zijn aan een eindloonsysteem wordt het bedrag waarboven pensioen wordt opgebouwd (de franchise) verlaagd. De verlaging van de franchise geldt alleen voor werknemers die op 1 januari 2004 jonger zijn dan 45 jaar. Voor de groep daarboven geldt dat zij in het algemeen een inkomen hebben dat ongeveer het eindloon is.

De twee maatregelen in dit onderhandelingsresultaat – de invoering van het middenloonstelsel en de versobering van het nabestaandenpensioen – zijn, vergeleken bij een onzekere toekomst voor het FPU en veel verregaandere verslechteringen van uw pensioen, evenwichtig. Wij hebben na ledenraadpleging ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws