Bij het vaststellen van de CAO PO 2014 – 2015 is besloten tijdens de looptijd van deze cao de gevolgen van de bepalingen na drie jaar te evalueren. Verder is in de CAO PO 2016 – 2017 afgesproken dat in het voorjaar van 2017 een evaluatie plaatsvindt van de huidige invulling van het vervangingsbeleid in de sector. Daarbij dienen het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs, krimp of groeiregio, al of niet deelname aan een RTC en de omvang van het bestuur te worden meegenomen.
Vanuit de cao-tafel is een begeleidingscommissie ingesteld voor de genoemde evaluaties. Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) is ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren.

In de CAO PO 2014 – 2015 stond de invoering van de 40-urige werkweek centraal. Onder andere is bepaald dat de splitsing van de werkverdeling in een basismodel en een overlegmodel voor 1 augustus 2018 door cao-partijen wordt geëvalueerd (artikel 2.8 lid 3).

Centraal thema in de CAO PO 2016 – 2017 waren de afspraken over vervanging en de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:
– op welke wijze wordt door de scholen invulling gegeven aan de 40-urige werkweek en welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van het werk en de werkdruk?
– op welke wijze geven scholen invulling aan vervangingsbeleid, welke knelpunten komen voor en hoe gaan scholen daar mee om?
– op welke wijze wordt HR-beleid in scholen voor primair onderwijs vormgegeven en uitgevoerd?

Reactie vanuit de AVS
Het rapport toont een nogal negatief beeld over de invoering van de 40-urige werkweek. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de bekendheid van de mogelijkheden om met werkdruk om te gaan, niet bekend zijn. Zo ziet de AVS de mogelijkheid van het overlegmodel als een grote kans om anders om te gaan met de werkdruk door in gezamenlijkheid het werk te verdelen en keuzes te maken. De vraag is dan ook of het onderzoek niet te vroeg is gekomen. Pas vanaf 1 augustus 2015 kon daadwerkelijk uitvoering gegeven worden aan de bepalingen uit de CAO PO 2014 – 2015.
Dezelfde vraag komt bij ons op bij het onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Wet werk en zekerheid. Nog geen zes maanden na de invoering zijn de eerste resultaten al in beeld gebracht. De tijd is te kort om daar al iets zinnigs van te vinden.

De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS) zullen het rapport meenemen bij de cao-onderhandelingen.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen