Onderzoek thuiszitters: investeer in goede relatie met ouders

Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar over waarom leerlingen thuiszitten. In opdracht van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) onderzocht het Kohnstamm Instituut deze factoren op basis van een selecte steekproef van leerlingen waarbij ouders een conflict met de school voorlegden aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

De analyse laat zien dat er aanzienlijk meer uitspraken zijn over thuiszittende jongens (80 procent) dan meisjes. Daarnaast komt thuiszitten meer voor in het voortgezet onderwijs dan in het primair of speciaal onderwijs. De uitspraken gingen het meest over verwijdering van een leerling, gevolgd door uitspraken over toelating van een leerling en ten slotte over het onderwijsaanbod dat leerlingen kregen (ontwikkelingsperspectief). Bijna de helft van de leerlingen was gediagnosticeerd met een psychische en/of fysieke beperking. Opvallend is dat in de uitspraken relatief vaak sprake is van agressief gedrag van de leerling.

In meer dan de helft van de uitspraken is er een probleem in de relatie tussen school en ouders. In de meeste gevallen gaat dit om onvoldoende informatie-uitwisseling of betrokkenheid tussen school en ouder, en soms is er sprake van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder. Daarnaast is het gebrek aan voldoende passend aanbod op school een veel genoemde factor voor thuiszitten. In een derde van de uitspraken wordt volgens de school of de ouders niet aan de zorgplicht voldaan, bijvoorbeeld omdat de huidige school er niet in slaagt om voor een plaats op een andere school te zorgen.

Op basis van het onderzoek geeft het Kohnstamm Instituut drie aanbevelingen die professionals in het onderwijs kunnen helpen om passende oplossingen te vinden:

– Investeer in een goede relatie tussen school en ouders

– Signaleer vroeg problemen en achterliggende oorzaken

– Heb aandacht voor het naleven van de zorgplicht

Ondanks veel maatregelen om thuiszitten te voorkomen en verminderen, zoals de Wet passend onderwijs in 2014, het Thuiszitterspact in 2016, en het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst in 2017, nam het aantal (geregistreerde) thuiszitters de afgelopen jaren toe, laat de Evaluatie Passend Onderwijs zien.

Links