Onderzoek Oberon: 10-14 onderwijs ziet knelpunten in wet- en regelgeving

De belangstelling voor 10-14 onderwijs neemt snel toe. Het doel is een soepele overgang tussen primair en voortgezet onderwijs tot stand te brengen. Vanaf schooljaar 2017/2018 volgt Oberon met monitoronderzoek de ontwikkelingen van zes initiatieven, in opdracht van het ministerie van OCW. Algemene knelpunten zien de initiatieven vooral op het terrein van wet- en regelgeving.

Deze knelpunten hebben te maken met de verschillende cao’s voor po en vo, verschillende bevoegdheden voor po en vo, gescheiden geldstromen, verschillende onderzoekskaders voor po en vo en geen eigen BRIN-nummer. De verplichting van Eindtoets en schooladvies wordt ook als een knelpunt ervaren. Binnen 10-14 onderwijs is de eindtoets in feite een tussentoets. Het toetsmoment is strijdig met de visie achter 10-14 onderwijs, namelijk een doorgaande ontwikkeling.

De rapportage over het eerste monitorjaar geeft een beeld van de implementatie van het 10-14 onderwijs. De hoofddoelen van de zes initiatieven zijn: optimaliseren van de schoolloopbaan en onderwijskundige vernieuwingen. Op het 10-14 onderwijs krijgen leerlingen maatwerkonderwijs dat hun talentontwikkeling optimaal ondersteunt.

Bij de inrichting van het 10-14 onderwijs wordt gewerkt aan de volgende thema’s: geleidelijke overgang po-vo, vakoverstijgend werken, gepersonaliseerd leren, persoonlijke begeleiding, persoonsvorming en sociale competenties. Voor het schooljaar 2018/2019 hebben de initiatieven plannen op gebied van groei in de breedte (meer leerlingen aantrekken), uitbreiden doelgroep, verbeteren en vernieuwen van het onderwijsconcept. De doorstroom naar het voortgezet onderwijs wordt de komende jaren steeds meer een aandachtspunt. Nu al maken enkele leerlingen de tussentijdse overstap naar het reguliere vo. De redenen hiervoor zijn divers: leerlingen zijn bang de aansluiting met het vo te gaan missen, leerlingen willen vakken volgen zoals klassieke talen, groen onderwijs of tweetalig onderwijs, leerlingen willen toch graag naar dezelfde school gaan als hun vriendjes.

De komende jaren wordt de groep 10-14 initiatieven uitgebreid. Oberon blijft de ontwikkelingen monitoren tot en met 2020.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.