Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ dat per 1 augustus 2015 van kracht is, verplicht scholen in het primair onderwijs zorg te dragen voor een veilige school. Dat betekent dat zij vóór 1 mei aanstaande de tevredenheid van leerlingen over hun veiligheid op school moeten onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. Dit kan bijvoorbeeld met het programma Vensters. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichting.

In het programma Vensters is een goedgekeurde vragenlijst voor het onderzoek naar leerlingtevredenheid beschikbaar, ontwikkeld door Praktikon. Maakt een school gebruik van deze vragenlijst, dan voldoet zij aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ stelt. Vensters biedt de mogelijkheid tot het eenvoudig aanleveren van de monitoring sociale veiligheid bij de inspectie (hier zijn geen kosten aan verbonden). Ook bestaat de mogelijkheid om de resultaten van leerlingtevredenheid direct te publiceren op de website www.scholenopdekaart.nl. De resultaten tellen mee in de berekening van het landelijk gemiddelde. Met het onderzoek ontstaat een goed beeld van de tevredenheid van de leerlingen over hun sociale en fysieke veiligheid.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd