Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. In het nieuwe systeem is volgens Rog een centrale rol weggelegd voor de schoolleider. “Hij is de onderwijskundige leider van het team. Zijn verantwoordelijkheid wordt dubbel onderstreept.”

Het wetsvoorstel kent twee hoofdlijnen. De overheid moet helder afbakenen welke elementen in het onderwijs zo fundamenteel zijn dat ze onder het minimumpakket van deugdelijkheidseisen moeten vallen. De tweede hoofdlijn is dat het voor het optreden van de overheid cruciaal is of een element wel of niet onder het minimumpakket van deugdelijkheidseisen valt. Het wetsvoorstel verandert, op twee punten na, niets aan de nu bestaande deugdelijkheidseisen. Het maakt echter wel een groot onderscheid tussen de zaken die wel en de zaken die niet tot de deugdelijkheidseisen behoren. Alleen op deugdelijkheidseisen kan toezicht gehouden worden, omdat die gebaseerd zij op wettelijke voorschriften. “Het wetsvoorstel brengt daarom een helder onderscheid aan tussen het toezicht en de overige taken van de inspectie”, aldus Bisschop. “De inspectie houdt de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs over de volle breedte te stimuleren. Maar dat is niet allemaal onderdeel van het toezicht. Buiten de sfeer van het toezicht op de deugdelijkheidseisen moet het voor scholen volstrekt duidelijk zijn dat het gaat om inzichten en adviezen van de inspectie, waarvan de school desgewenst kan afwijken zonder dat dat tot sancties leidt.” Scholen kunnen zich niet langer verschuilen achter het argument dat iets moet van de inspectie, aldus Van Meenen. “Ze moeten zelf hun koers en ambitie formuleren. Om dat te doen is in het wetsvoorstel een centrale rol gecreëerd voor het schoolplan.” Dat biedt in de ogen van de initiatiefnemers een uitstekend uitgangspunt voor het onderzoek van de inspectie. De visie van de school op het onderwijs staat centraal. 
Volgens Bussemaker “benadrukt dit wetsvoorstel de centrale positie van de eigen zorg van scholen en besturen voor kwaliteit en voor het verantwoorden hiervan aan betrokkenen in en rond de school en aan de inspectie.”

Motie en amendementen
Ook nam de Kamer een motie aan van Karin Straus (VVD) en Elbert Dijkgraaf (SGP) om de bestaande deugdelijkheidseisen te toetsen op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit in het toezicht. De Kamer wil hierover voor het zomerreces geïnformeerd worden. Daarnaast moeten de deugdelijkheidseisen periodiek geëvalueerd worden op deze drie punten.  
De Kamer nam ook drie amendementen aan. Ten eerste een amendement van Karin Straus (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) dat een onderdeel toevoegt aan het schoolplan over de manier waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op het onderwijskundig beleid. Vervolgens een amendement van Kees Verhoeven (D66) waardoor wordt geregeld dat voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden, waardoor scholen niet genoodzaakt worden hun bestaande schoolplannen voortijdig te herzien. Tot slot een amendement van Karin Straus en Elbert Dijkgraaf (SGP) over het invoeren van een evaluatiebepaling die regelt dat de minister van OCW binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet een verslag naar de Kamer stuurt over de doeltreffendheid en de effectiviteit.

Gedifferentieerd toezicht
De initiatiefnemers zijn voorstander van gedifferentieerd toezicht, maar niet van gedifferentieerde oordelen als ‘goed’ en ‘excellent’. Het is volgens Paul van Meenen geen taak van de overheid om stickers te plakken op scholen die deugdelijk zijn. Daarmee wordt de indruk gewekt dat die predicaten een wettelijke grondslag hebben. Naar het oordeel van het kabinet is daarvoor echter geen wettelijke basis nodig. De bewindslieden willen dan ook doorgaan met de plannen op dat gebied.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd