Eind december is de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie naar de Tweede Kamer gestuurd. De afgelopen jaren neemt de onderwijssegregatie in Nederland toe. Het gaat hierbij om segregatie op basis van sociaaleconomische status (SES) van de ouders. Als ondersteuning heeft het ministerie van OCW een infographic over onderwijssegregatie gemaakt en zijn tal van maatregelen (met voorbeelden) beschreven op de site van de Gelijke Kansen Alliantie.

Het risico van segregatie is dat verschillende groepen kinderen in de samenleving elkaar minder tegenkomen en in gescheiden werelden opgroeien.

De beleidsagenda tegen onderwijssegregatie

In deze Kamerbrief schetst demissionair minister Slob de oorzaken van onderwijssegregatie en de manier waarop segregatie zich in onze samenleving manifesteert. Er worden relaties gelegd met burgerschap en kansengelijkheid. Vervolgens geeft de minister aan waar ruimte zit om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Daarin heeft de Rijksoverheid, maar ook scholen en gemeenten, een rol.

Hieraan gekoppeld is een pagina op Rijksoverheid gelanceerd. Op deze pagina is globale informatie te vinden over het beleid en ook een visual over de doelstelling van het beleid.

Daarnaast heeft OCW op www.gelijke-kansen.nl/actueel/segregatie een pagina gelanceerd waarin tal van maatregelen staan, ondersteund door voorbeelden uit de praktijk, waarmee overheden en scholen onderwijssegregatie tegen kunnen gaan.

Onderzoek en beleidsreactie naar toelatingsbeleid

In 2020 heeft Oberon onderzoek gedaan naar toelatingsbeleid en toegankelijkheid van het funderend onderwijs. Het onderzoek, waaraan veel scholen en ouders deelnamen, laat bijvoorbeeld zien hoe scholen hun toelatingsbeleid vormgeven, hoe dit effect kan hebben op segregatie en kansenongelijkheid, hoe scholen de ouderbijdrage vermelden, hoe scholen met overaanmelding omgaan, waarop ouders de keuze voor een school baseren en wat ouders/kinderen meemaken die worden ‘weggeadviseerd’. Bij dit rapport heeft de minister een beleidsreactie geschreven waarin hij ingaat op de onderzoeksresultaten en een communicatie-aanpak aankondigt.

SCP-rapport ‘Samen of gescheiden naar school’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft begin februari het rapport ‘Samen of gescheiden naar school’ uitgebracht waarin staat dat hoger- en lageropgeleiden ruimtelijk en sociaal vaak langs elkaar heen leven, vooral in de grote steden. De tweedeling zou de sociale cohesie in de samenleving onder druk zetten. Daarbij geeft het SCP aan dat onderwijs bij uitstek de plek is waar kinderen uit veel verschillende sociale milieus elkaar kunnen ontmoeten; onderwijs kan de tweedeling tegengaan. De resultaten zijn mede gebaseerd op veel gesprekken met onderwijsprofessionals.

Links

Gerelateerd nieuws