Onderwijsregio’s: regeling 2025

De ontwikkeling van de onderwijsregio’s die bedoeld zijn om de personeelstekorten te verkleinen, gaat een nieuwe fase in. Vanaf 17 juni kunnen deelnemende besturen of penvoerders van schoolorganisaties gebruikmaken van de de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s voor kalenderjaar 2025.  Hiervoor is ruim 152 miljoen euro beschikbaar. Wat betekent dat voor jou?

AVS vindt het belangrijk dat je als schoolleider weet van deze ontwikkeling, omdat het ontstaan van de onderwijsregio jou en je team gaat raken. Met name éénpitters kunnen ook actief betrokken zijn bij de subsidieaanvraag en de ontwikkeling van onderwijsregio’s. AVS is voor het versterken van regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt en opleiden, maar vindt dat het ministerie van Onderwijs te snel wil en onderwijspartners te weinig betrekt. 

In onderwijsregio’s wordt samengewerkt op het gebied van werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren ten behoeve van het optimaliseren van de onderwijsarbeidsmarkt en het terugdringen van het personeelstekort. Bij de vorming van de onderwijsregio’s wordt onder andere voortgebouwd op de regionale aanpak van de tekorten (RAP) en Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P).  

Aanpak personeelstekort 

Met de subsidieregeling voor 2025 werkt OCW toe naar een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s, als onderdeel van de aanpak van het personeelstekort. Anders dan in voorgaande jaren is er in 2025 alleen de mogelijkheid om als onderwijsregio subsidie aan te vragen en niet meer apart voor RAP-regio’s en/of voor partnerschappen SO&P. Daarnaast is in deze regeling 50 procent van de PBSS-middelen (regeling bijzondere bekostiging Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders) overgeheveld. De resterende 50 procent van de PBSS-middelen gaat in 2025 nog wel direct naar de scholen. Wat op termijn met dit deel van de middelen gebeurt, is nog niet bekend. Onderwijsorganisaties moeten binnen hun onderwijsregio bespreken hoe zij deze middelen kunnen inzetten voor het versterken van de professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders.   

AVS kritisch

AVS is voor het versterken van regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt en opleiden. Een onderwijsregio kan bijdragen aan een samenhangender en structurelere financiering van de aanpak van het personeelstekort, in plaats van de huidige situatie met tijdelijke, versnipperde en overlappende initiatieven en middelen.   

In de ogen van AVS wil OCW echter te snel, biedt ze weinig ruimte voor een lerende aanpak en betrekt onderwijspartners onvoldoende bij de vorming van de onderwijsregio’s. AVS kan zich niet volledig vinden in de regeling voor 2025. Voor publicatie is deze slechts ter inzage voorgelegd aan de onderwijspartners en vervolgens ongewijzigd gepubliceerd. AVS zal op bestuurlijk niveau – samen met collega-sectororganisaties, de beroepsgroep en de opleiders – het gesprek met het ministerie vervolgen over de gewenste wijze van samenwerken.  

Zorgen rondom de regeling 

De nieuwe regeling voor 2025 bevat een aantal zorgelijke punten: 

– De beschrijving van de activiteiten voor de bovenbestuurlijke inzet van onderwijspersoneel, zoals het inrichten van een invalpool. Hoewel in de toelichting staat dat dit ook een verkenning kan zijn, is AVS van mening dat dit artikel een dwingender toon heeft dan de keuzevrijheid op dit punt die eerder voor regio’s is afgesproken.  

– Een ander zorgelijk punt is de betrokkenheid van de beroepsgroep, deze dient betrokken te zijn bij de vorming van de onderwijsregio’s. In de regeling wordt de beroepsgroep genoemd, maar de gehanteerde definitie is beperkter dan in de vorige regeling. Het lijkt alsof dit alleen de georganiseerde beroepsgroep (vakbond) kan zijn, waarbij dit in eerdere toelichting ook om medezeggenschapsraden zou kunnen gaan. AVS houdt -net als de andere betrokken partijen, waaronder de vak- en beroepsorganisaties- vast aan de bredere definitie uit de toelichting van 2024. 

– In de regeling voor 2025 zijn ten opzichte van de vorige regelingen activiteiten voor onderwijsregio’s toegevoegd gericht op het begeleiden van startende leerkrachten en schoolleiders en hun verdere professionele ontwikkeling (artikel 8.1G), activiteiten gericht op (voortgezet)speciaal onderwijs (artikel 8.1i) en activiteiten voor een aanpak van de tekortvakken (artikel 8.1J). De betreffende activiteiten staan aldus AVS niet los van de vijf thema’s die centraal staan in de onderwijsregio’s (werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren). Ze kunnen worden meegenomen in de uitwerking van de 5 thema’s onder artikel 8.1b.   

– Tenslotte zijn er door AVS -samen met de andere vak- en beroepsorganisaties- vragen gesteld over onder andere de landelijke onderwijsregio’s, de omvang van het aantal leerlingen/ studenten in een regio, de regionale allianties en de rol- en de aansturing van de Realisatie Eenheid.  

AVS zet alles in het werk om bovenstaande vragen en zorgen in het bestuurlijk overleg met OCW neer te leggen en er duidelijkheid over te krijgen. 

Twee aanvullende subsidieregelingen volgen later 

De subsidieregeling voor 2025 biedt een basis om de onderwijsarbeidsmarkt regionaal te optimaliseren. Later worden nog twee aanvullende subsidieregelingen voor 2025 verwacht. Eén voor onderwijsregio’s die een stap verder willen gaan in hun aanpak (plusregeling) en één voor besturen die meer tijd nodig hebben om onderdeel van een onderwijsregio te kunnen worden (volgersregeling).  

AVS volgt de ontwikkelingen op de voet en zit aan tafel waar dat kan en wenselijk is. Wij vinden het belangrijk dat schoolleiders deze ontwikkelingen volgen en hun besturen bevragen op de stand van zaken binnen de eigen regio.  

Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Lianne ter Steeg, Beleidsadviseur Organisatie & Governance

E-mail: l.tersteeg@avs.nl
Telefoon: 030-2361010

Links

Vanaf 17 juni 2024 om 9.00 uur tot en met 15 oktober 2024 om 16.00 uur kunnen (nieuw te vormen) onderwijsregio’s gebruik maken van de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s voor kalenderjaar 2025.