De Onderwijsraad adviseert de minister van OCW in de toekomst niet meer te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs, maar in plaats daarvan een strategische visie te ontwikkelen voor het hele onderwijs. Dat staat in een advies dat de raad op 27 januari uitbracht over de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek van minister Van Engelshoven.
 
De Onderwijsraad pleit voor een strategische visie voor de lange termijn (10 tot 15 jaar). De huidige wet gaat ervan uit dat de minister iedere vier jaar een strategische agenda voor het hoger onderwijs uitbrengt. Deze systematiek vindt de Onderwijsraad geen goede weg en daarom adviseert de raad om deze verplichting uit de wet te halen.
 
De raad adviseert om het hoger onderwijs niet in isolement te bekijken, maar om een strategie voor het hele onderwijs te ontwikkelen, zodat de verschillende onderwijssectoren in samenhang bezien kunnen worden. Dat is van groot belang voor de aansluiting en doorstroom binnen het onderwijs. De strategische agenda mist nu een goede doordenking van de gevolgen van ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo voor het hoger onderwijs, en omgekeerd.
 
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van decentrale selectiemethoden (bijvoorbeeld eisen aan eindexamencijfers, een toelatingstoets of intakegesprek) bij toelating tot opleidingen in het hoger onderwijs en de grote verschillen tussen studenten die hoger onderwijs volgen vanwege de diverse onderwijsconcepten en didactische aanpakken. Dit moet goed wederzijds – tussen voortgezet en hoger onderwijs – op elkaar aansluiten.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd