Onderwijsraad wil permanente commissie voor curriculumontwikkeling

Een onafhankelijke, permanente commissie die de curriculumontwikkeling monitort en adviseert over herijking van de kerndoelen en eindtermen in het po en vo. Dit adviseert de Onderwijsraad in het advies ‘Curriculumvernieuwing’ dat de raad op 13 december heeft aangeboden aan minister Slob van Onderwijs.

Minister Slob had de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over het proces van curriculumvernieuwing in verband met een duurzame bijdrage aan de onderwijskwaliteit. De Onderwijsraad geeft in zijn advies aan dat het belangrijk is dat op schooloverstijgend niveau verschillende groepen betrokkenen nadenken over de opdracht van het onderwijs en de rol die de verschillende vakken en vakgebieden daarbij hebben. Hoewel de raad waardering heeft voor de wijze waarop dit in de huidige curriculumherziening een plaats heeft gekregen, vindt hij dat deze curriculumherziening niet scherp en richtgevend genoeg is. Dit komt volgens de Onderwijsraad omdat verschillende processen door elkaar lopen.

Het is belangrijk dat het curriculum aansluiting blijft houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor is volgens de raad wel overheidssturing nodig, om zo de samenhang tussen vakken en vakgebieden binnen een onderwijssector en tussen verschillende onderwijssectoren te waarborgen. Op deze manier wordt voorkomen dat curriculumvernieuwing ad hoc of gefragmenteerd tot stand komt. Curriculumvernieuwing is dus noodzakelijk, maar moet op de juiste wijze plaatsvinden.

Drie processen
De Onderwijsraad adviseert om een helder onderscheid te maken tussen de drie verschillende processen die samengaan met curriculumvernieuwing. Deze zijn: 1) het herijken van kerndoelen en eindtermen; 2) curriculumontwikkeling; en 3) onderwijsontwikkeling. Deze processen lopen volgens de raad bij de huidige curriculumherziening te veel door elkaar heen. Curriculum.nu is zowel bezig met het toewerken naar kerndoelen en eindtermen (het aanleveren van bouwstenen die als basis dienen voor actualisatie van kerndoelen en eindtermen) als met curriculumontwikkeling (het gezamenlijk nadenken over doelen en inhouden) en met onderwijsontwikkeling (het uitwerken van de bouwstenen in concrete lesvoorbeelden).

Taken onafhankelijke commissie
De Onderwijsraad adviseert om een onafhankelijke, permanente commissie in te stellen met voldoende afstand tot de politiek en de overheid. De raad ziet voor de permanente commissie twee taken weggelegd: 1) adviseren over het periodiek herijken van kerndoelen en eindtermen; en 2) monitoren van curriculumontwikkelingen en hun samenhang.
Het is volgens de Onderwijsraad van belang wettelijk vast te leggen dat kerndoelen en eindtermen periodiek herijkt worden. Daarbij kan de wetgever bepalen dat de regering zich eens in de zoveel jaar door de permanente commissie laat adviseren over de noodzaak tot herijking. De raad adviseert ook dat de permanente commissie binnen zijn monitorende taak regelmatig scans uitvoert om de curriculumontwikkelingen in beeld te brengen. Zo komt alle informatie samen en wordt voorkomen dat relevante ontwikkelingen niet of te laat worden opgemerkt.
 
Curriculum.nu
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.  In het voorjaar van 2019 worden de resultaten gepresenteerd. Na politieke besluitvorming worden op basis hiervan de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.