De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via toetsing@onderwijsraad.nl

De afgelopen decennia is de rol van toetsing en examinering prominenter geworden, geeft de Onderwijsraad aan. Zo zijn in het primair onderwijs gestandaardiseerde eindtoetsen en volgtoetsen ingevoerd. In het voortgezet onderwijs is het aantal vakken met centrale examens toegenomen.

Dergelijke ontwikkelingen hebben een debat op gang gebracht over de rol van toetsing in het onderwijs. Waar enerzijds algemeen wordt erkend dat toetsing belangrijke functies vervult, wordt de laatste jaren in toenemende mate gewezen op de grote investeringen die toetsing vergt en de onbedoelde effecten die toetsing met zich mee kan brengen, zoals een nauwe focus van het onderwijs op toetsen (‘teaching to the test’) en toetsstress bij leerlingen en studenten. De vraag wordt gesteld of ‘de kosten’ van toetsing wel in verhouding staan tot de opbrengsten ervan. 

Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met de invulling die aan toetsing wordt gegeven. Hoe frequent en intensief wordt getoetst? Wat is de kwaliteit van de toetsing? In hoeverre dekt de toetsing de gestelde leerdoelen? In hoeverre is toetsing gedigitaliseerd? Voor welke doeleinden wordt de toetsing gebruikt? Op basis van welke toetsing vindt diplomering plaats? Welke verantwoordelijkheden hebben de overheid en de onderwijsinstellingen ten aanzien van toetsing? In hoeverre kan de toetsing worden uitbesteed aan commerciële partijen?

Het huidige debat geeft aanleiding voor de minister voor OCW om de raad advies te vragen over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs.

Adviesvraag
De adviesvraag luidt:
Wat dient de rol te zijn van toetsing en examinering in het onderwijs en hoe kan aan die rol het beste invulling worden gegeven?
 
Het advies gaat onder andere in op de volgende deelvragen:

  • Welke doelen zou toetsing (en examinering) moeten dienen?
  • Hoe kunnen de doelen van toetsing het beste worden gerealiseerd?
  • Welke verantwoordelijkheden zouden de overheid en onderwijsinstellingen ten aanzien van de toetsing moeten hebben?

Het advies bestrijkt alle sectoren van het publieke onderwijs – primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het mogelijk na te gaan welke rol toetsen kunnen vervullen als schakels tussen schooltypen en opleidingen. In het advies worden ook toetspraktijken van de sectoren vergeleken om nieuwe inzichten op te doen voor een sector of het onderwijsstelsel als geheel.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Datums afname eindtoets primair onderwijs 2020 – 2021 bekendgemaakt

  • CPB: Zo’n 14.000 groep 8-leerlingen lopen hoger schooladvies mis

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen