De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. De raad richt zich in dit advies op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Schoolleiders uit deze sectoren kunnen een bijdrage leveren aan dit advies tot 1 juli.

In dit advies stelt de raad de volgende vraag centraal: in hoeverre en hoe dient de overheid via (voorwaarden aan) de bekostiging de kwaliteit van het onderwijs te sturen?

De publieke bekostiging voor alle onderwijssectoren geschiedt op dit moment grotendeels via lumpsum. Naast de lumpsumfinanciering worden ook incidenteel aanvullende middelen aan instellingen toegekend door de centrale overheid en door de lokale overheid. Recent zijn er vraagtekens geplaatst bij de transparantie en de bestedingen van een aantal incidentele financiële middelen. Bijvoorbeeld over het geld dat door de overheid ter beschikking is gesteld voor taal- en rekenonderwijs, het aantrekken van jonge docenten en de professionalisering van docenten. Bij het toekennen van aanvullende incidentele middelen voor specifieke doeleinden is het niet altijd duidelijk of deze middelen aan de betreffende doelstellingen zijn besteed en tot welke resultaten deze middelen hebben geleid. Globale cijfers bieden niet altijd voldoende inzicht hierin.

Daarnaast zegt deze informatie nog weinig over de inspanning van een school om de rekenvaardigheid te vergroten en de effectiviteit hiervan. Het is ook moeilijk om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van deze specifieke financiële middelen. Het verantwoorden van bestedingen aan beleidsdoelen vereist daarnaast ook al gauw dat instellingen hierover een hogere verantwoordingslast hebben vergeleken met bestedingen uit de lumpsum.

Schoolleiders die willen bijdragen aan de voorbereiding van dit advies kunnen tot 1 juli een schriftelijke reactie sturen naar bekostiging@onderwijsraad.nl

Gerelateerd nieuws