Onderwijsraad: ’Stel bewindvoerder aan op zeer zwakke scholen’

Volgens de Onderwijsraad moet de minister van Onderwijs de mogelijkheid krijgen om op zeer zwakke scholen, via de rechtbank, een (tijdelijke) bewindvoerder aan te stellen als aanvullend sanctie-instrument. Dat zou alleen moeten gebeuren bij ernstige tekortkomingen in de onderwijskwaliteit, wanneer geen verbeteringen zijn te verwachten en andere maatregelen niet doeltreffender zullen zijn. De raad oppert dit in het advies `Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht´ aan de Tweede Kamer.

Op dit moment kan de minister bij deze scholen in geval van wanbeheer alleen terugvallen op het zwaarste sanctie-instrument: namelijk het stopzetten van de bekostiging. Tijdelijke bewindvoering kan volgens de raad mogelijk een sleutel zijn tot het aanpakken van fundamentele problemen in zwakke scholen.

Het beoordelen van scholen op minimum leerresultaten moet volgens de raad gebeuren aan de hand van objectieve en absolute standaarden die scholen maximale rechtszekerheid en rechtsgelijkheid geven. Er moet op gelet worden dat de invoering van minimum leerresultaten niet leidt tot ongewenste neveneffecten, zoals snellere verwijzing naar het speciaal onderwijs. Als de wetgever de huidige voorgestelde normering wil handhaven moeten twee referenties worden gehanteerd: een referentie met een vergelijkbare populatie én een referentie naar alle scholen. Zou er gekozen worden voor enkel een relatieve beoordeling van opbrengsten met een vergelijkbare leerlingenpopulatie (lees achterstandsleerlingen), dan zou onterecht de suggestie worden gewekt dat we van scholen met veel achterstandsleerlingen blijvend minder mogen verwachten. De raad stelt opnieuw voor leerstandaarden te introduceren voor een aantal kernonderdelen voor basisvakken zoals rekenen en taal.

Het advies van de Onderwijsraad is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer, in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel `Goed onderwijs, goed bestuur´. Zie http://www.onderwijsraad.nl/

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.